A’ Tilleadh Dhan Sgoil | Return to School – Building Resilience

Le bhith tilleadh dhan sgoil tha sinn a’ beachdachadh air na bheireas taic dhuinn  – tha na goireasan seo gan sgaoileadh air Twitter na Sgoile agus gheibh sibh ceangail thuca an seo.

 

As we return to school we start to think about how we support our school community in doing so following school closure.  These resources will be shared via our school twitter this week but a link is also included here.

We can’t wait to welcome everyone back!

https://www.edinburgh.gov.uk/schools-learning/building-resilience-–-back-school-tips/1 

Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Cèic Seòclaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh gu mòr,

Màiri

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!

TNP Virtual Sports Day 2020 – Results

Hi everyone!

The results for this edition of Sports day are ready!
With an amazing number of 132 athletes competing in 11 teams, we can proudly say that this year’s sports day was a success!

Congratulation to team Àireamhachd/ STEM who won this edition. In second place comes team Sàbhailteachd Rathaid and team Spòrs agus Biadh comes third.

 

Thank you very much to all participants of this edition!
Have a look at some of the pictures we received form athlete taking up the various challenges.

Teachdaireachd bho Fhèis Lite | A Message from Leith Festival

Faic teachdaireachd bho Fhèis Lite | See bellow message from Leith Festival

Since we are not able to run the usual schools poster competition this year, we have created a more informal poster challenge for young people (and anyone else who fancies getting involved)!

We are challenging people to create a poster showing what they think about Leith Past, Present and Future.

See post about it here – https://www.facebook.com/leithfestival/posts/10158267074384929

The idea is that similar to the rainbow posters at the beginning of lockdown, people can create a picture local to Leith, and put it in their windows for others to see when they are out and about in the area, and also share it with Leith Festival on our facebook/twitter pages. 

We hope you enjoy taking part!

Rita Crombie & Leith Festival

Stràbhan Càise

Madainn mhath,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuir dealbhan thugam aig: mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh agus tioraidh an-dràsta,

Màiri 🙂

Taobh na Pàirce’s Got Talent – Adjudicator Announced

Just a reminder for those who are entering Taobh na Pàirce’s Got Talent that the closing date is THIS FRIDAY.

We are excited to announce that Gaelic singer Kathleen MacInnes will be adjudicating the entries.

Kathleen MacInnes is a Scottish singer, television presenter and actress, who performs primarily in Scottish Gaelic. She is a native of South Uist, Outer Hebrides.  In 2010, she appeared on the soundtrack to the Ridley Scott film Robin Hood.

Kathleen has been a regular guest on music programmes such as MacTV’s Bard Nan Orain, the award-winning BBC series Aig Cridhe Ar Ciuil, and Mike Alexander’s Columba Sessions, where she sang alongside leading Scottish and Irish singers and musicians.

Kathleen also took part in the concert Flower Of The West, a tribute to Runrig brothers Calum and Ruaraidh MacDonald, and with Blas, as a support act to Van Morrison.

Kathleen’s various projects on television have included being presenter of Tacsi, a Scottish BAFTA award-winning television show of Gaelic and Celtic arts and culture, a part in the Gaelic soap Machair, parts on BBC comedy shows such as Ran Dan and PC Alasdair Stewart, the film Interrogation Of A Highland Lass, children’s TV programmes, and regular voice-overs for BBC animations.

A reminder of the rules are below:

If your child would like to participate, please send in your performance piece along with the attached entry form to the school admin email account by no later than Friday 12th June. Please make sure of the following:

  • Complete the entry form attached.
  • Performances should be no more than 1 min 30 seconds (ideally shorter!)
  • Please film in landscape format.
  • By sending a submission you are agreeing to it being included in a recording that will be shown on our school blog and social media (school twitter account)
  • Email your entry to admin@taobhnapairce.edin.sch.uk or share with us via dropbox, wetransfer, google drive etc if the file is too large (longer videos will have bigger files)

Le gach deagh dhùrachd,

Miss MacIntyre

Ceilidh is Craic #7 A’ Bh-Uas Nic an Tòisich

An t-seachdain seo tha a’ Bh-uas Nic an Tòisich againn mar aoigh na seachdaine.  Tha i na ball den còisir Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu is cuideachd Prasgan.  Tha guth dìreach àlainn aice.  Seo i a’ seinn an t-òran ainmeil ‘Òran Chaluim Sgàire’ le taic bho Ròsaidh air na clàrsaich.

This week we have Mrs. Mackintosh as our guest of the week. She is a choir member of the Glasgow Gaelic Musical Association and also Edinburgh based choir- Prasgan. we all agree that she has a  beautiful voice. Here she is singing the famous Lewis song ‘Òran Chaluim Sgàire’ with help from Rosaidh on the harp. 

Tart Liomaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh ùr agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org ma tha sibh trang sa chidsin.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh uile.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri

Salsa Sùbh-Làir agus Sliseagan Caineal

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh ùr agus fallain airson an aimsir grianach a tha gu bhith againn.

Cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org ma tha sibh trang sa chidsin.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh uile.

Tìoraidh an-dràsta,

Màiri

 

 

Ceilidh is Craic #5

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith ag èisteachd ri na ‘Ukecèilidhs’.  Tha iarratas mòr orra aig ceilidhean air feadh Dùn Èideann.  Tha na tidsearan seo air a bhith ag obrachadh cruaidh air clàradh an t-òran cumanta ‘Cearcall a’ Chuain’. Seo iad: a’ Bh-uas Fee, a’ Bh-uas Watson, a’ Bh-uas Croall, a’ Bh-uas Bloomer is a’ Bh-as Grigor.

This week we have our lovely ‘Ukecèilidh’ troop singing one of Runrig’s finest Gaelic songs ‘Cearcall a’ Chuain’.  The group are in high demand to play at ceilidhs in Edinburgh. Here they are Ms Fee, Mrs Watson, Mrs Croall, Ms Bloomer and Mrs Grigor.  Enjoy!

Lewis Quiche

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bha mi airson beagan còcaireachd a dhèanamh an turas seo ‘s mar sin rinn mi Lewis Quiche.

Bhiodh e sgoinneil dealbhan den quiche agaibh fhaicinn! Faodaidh sibh post-d a chur gu mairibheag@cnag.org ma tha sibh airson sin a’ dhèanamh.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri

Ceilidh is Craic #4

Tha sinn a’ leantainn oirnn le ar ceilidh is seo agaibh a’ Bh-uas Seddon.  Tha sinn uile eòlach oirre.  ‘ S i an tidsear seinn againn airson na sgoil-àraich, c1 is c2.  An robh fios agaibh gu bheil i a’ cluich na clàrsaich agus na fìdhle cuideachd?

Seo i a’ seinn is a’ cluich na clàrsaich.

We continue our ceilidh and here is Ms Seddon. We all know her as our talented singing teacher for the nursery, P1 and P2 classes. Did you know she plays the harp and fiddle too? Here she is with the song Dòmhnall Dubh nan Gobhar.

Ceilidh is Craic #3

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas NicAoidh – aon de na luchd-taic prìseil againn.  An robh fios agaibh gun ‘s urrainn dhith cluich a’ phìob, giotàr, fìdeag is am bogsa?  Tha sinn a’ smaoineachadh gun urrainn dhi seinn cuideachd ach cha chuala sinn fhathast i!  Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.

 

This week it’s Ms MacKay one of our very precious PSAs turn to push those musical buttons.  Did you know that she can play the pipes, whistle, guitar and the button box.  We are sure she can sing too but she won’t let on!  Watch her here giving us her rendition of Càite am bi na maraichean, Càil thu cadal, Sabhal ‘ic Ùisdean, Cairt mo sheanair.

Ceilidh is Craic #2

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo  air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas Wight – aon de na Iar-cheannardan againn.  An robh fios agaibh gu bheil i à Canada? Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.  Chòrd e ruinne!

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the lovely Mrs Wight one of our DHTs who is dazzling us with her fancyfoot .  Did you know she is Canadian and before coming a teacher she was a professional step dancer.  Watch her here giving us some canadian steps!

Sgoiltean Dùinte | School Closures

Fàilte | Welcome

Seo far am bi tisdearan a’ cur stuthan ionnsachaidh gach clas – thig gu blog gach clas airson seo fhaicinn.  Tha sinn fada nur comainn airson gach deagh dhùrachd agus taic anns na làithean doirbh a tha seo.
The school website is where class teachers will post learning opportunities for their classes – please look at your child’s class blog page from Tuesday 24.3.20.   We are very grateful for your kind wishes and support during this difficult time.

Contact to class teachers during school closure is through admin@taobhnapairce.edin.sch.uk – we will endeavour to respond as quickly as we can.

 Cùmaibh sàbhailte agus gu fallain | Keep safe and well.

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Cheannardais na Sgoile  | School Leadership Team

Soraidh Leibh C7 | Farewell C7

Clas 7,

Abair latha.   An latha mu dheireadh agaibh ann am Bun-sgoil Taobh na Pàirce.  Tha sibh air bliadhnaichean sona  chur seachad an seo agus tha sibh a-nis deiseil airson an ath cheum a ghabhail.  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh làn toileachais agus gu bheil iomadh deagh chuimhneachan agaibh.  Abair bliadhna a bha againn còmhla – adventure dhuinn uile, ann an dòigh!

Continue reading “Soraidh Leibh C7 | Farewell C7”

[26.06.20 – latha mu dheireadh is an obair agaibh!]

Tha ar gaol oirbh uile C5!  Is e clas air leth a th’ annaibh. Chòrd e ruinn gu mòr a bhith còmhla riubh am bliadhna.  Feuch gum faic sibh a’ chruinneachadh mu dheireadh do C7 aig 11m an-diugh.  Deagh shamradh dhuibh, bithidh modhail, cùmaibh sàbhailte agus chi sinn sibh a-rithist, a’ mhòr chuid agaibh air ais aig TNP san Lùnasdal ann an C6!

We love you C5!  You’re a wonderful year group and we have absolutely loved being your teachers this year.  Remember to watch the final C7 assembly at 11am today.  Enjoy your summer, be good, be safe and we’ll see (almost all of you) back at TNP in C6 in August!

XXX

Deireadh na teirm C3F | End of term C3F

Hi C3F,

‘S e Dihaoine a th’ann an duigh an ‘s e deireadh an teirm a tha e! Tapadh leibh airson a bhith clas cho snog, a bha ag obair cruaidh anns an sgoil, agus aig an taigh. Tapadh leat gu na pàrantan cuideachd, a tha air a bhith a’ cuideachadh sibh aig an taigh. Tha sinn an dòchas gum bith saor-laithean ciùin, sporsail agaibh agus chì sinn sibh ‘s an Lùnastal!

Ma nach robh thu a’ faicinn an teachdaireachd air BBC Alba- seo e an seo: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

Tha sinn air cuairt-litir a’ cur ri cheile airson am bliadhna againn còmhla ann an C3. Dèan cliog gu h-ìosal.

Go to this Sway

 

It’s Friday today and it’s the end of term! Thank you for being such a lovely class, who worked so hard at school and at home too. Thank you too to all the parents for all your support.

Have a lovely, restful, fun holiday and we will see you in August!

If you didn’t see the special message on BBC Alba for C3F, click here: https://www.bbc.co.uk/cbeebies/watch/alba-teachdaireachdan-2

We have made a newsletter about our time together in C3. Click the link above.

Tìoraidh an-dràsta!

Miss Grant, Mrs Wight agus Mrs Watson

 

[C3 26.06.20] Dihaoine | Friday

Madainn mhath C3S,

‘S e Dihaoine a th’ ann agus  tha sinn a-nis air deireidh na teirm a ruigeil. Glè mhath a h-uile duin’ agaibh. Tapadh leat airson bliadhna sgoinneil agus airson an obair cruaidh a rinn sibh fhèin agus do theaglaichean.

Seo agaibh “Sway” le dealbhan de cuimhnichean againn bhon bliadhna.  https://sway.office.com/o9TsnAYpd5otGEES?ref=Link

It’s Friday and we’ve reached the last day of term! Well done everyone. Thank you for a great year and all your hard work and kindness from yourselves and your families.

Please click the link above to the “Sway newsletter” to see a gallery of our memories of our year in C3S.

Have a lovely Summer,

Le gaol,

A’ Bh-Uas Stone

https://www.youtube.com/watch?v=X9PecQAlgcU&feature=youtu.be&app=desktop

 

 

 

 

 

 

 

[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year

Madainn mhath! | Good morning!

An-diugh ‘s e Dihaoine an 26mh latha den Ògmhios a th’ ann agus ‘s e an latha mu dheireadh ann an C3/2. | Today is Friday, the 26th of June and it is our last day in C3/2.

Tha sinn a-nis air 186 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2. | Today is our 186th day in Clas 3/2.

Continue reading “[C3/2 – 26.06.20] Deireadh na bliadhna | End of the year”

[C2C – 2020.26.06] Dihaoine | Friday

An latha mu dheireadh ann an clas 2! The last day in class 2!

Tha mi duilich nach eil sinn ri chèile airson an latha mu dheireadh againn ach ‘s urrainn dhuinn a bhith ri chèile air loidhne agus ann an spiorad – dìreach coimhead air a’ bhideo gu h-ìosal.

Chì mi a-rithist sibh anns an Lùnastal nuair a bhios sibh ann an Clas 3.  Tha mi an dòchas gum bi làithean-saora math agaibh uile!

Continue reading “[C2C – 2020.26.06] Dihaoine | Friday”

Deireadh na terim ~ C2D

Tìoraidh clas a dhà!

Abair gun do chòrd a’ bhliadhna seo còmhla ribh rium. Gur math thèid leibh an ath bhliadhna, bidh bliadhna air leth agaibh ann an C3 còmhla ri na tidsearan ùr agaibh! Tha mi gur n-ionndrainn gu mòr agus tha mi an dòchas gum bi deagh làithean-saora agaibh uile, gu h-ìosal chì sibh bhidio le bhideothan is dealbhan spòrsail airson deiredh na terim.

Bye C2!

I have had such such a great year with you all. Good luck next year, you will all have a great year in C3 with your new teachers! I am missing you all and I hope you all enjoy your summer holidays, below you will see a video with some fun pictures and videos for the end of term.

Miss MacDougall