Sgoil sa Choille

An t-sèachdain seo chaidh sinn don Sgoil sa Choille. Rinn sinn pàtaran a’ cleachdadh dhuilleagan gus làrach a dhèanamh, chleachd sinn an hammock agus  bha sinn a’ sreap chraobhan . Bha e gu math spòrsail! 

3F – 22.03.19

An t-seachdainn seo, bha sinn ag ionnsachadh mu dhèidhinn sgilean-sgioba agus dh’ obraich sinn còmhla airson denaichean a chruthachadh le chèile.

An tòiseach, bha sinn a’ beachdachadh air an coltas a dh’ fhaodadh a bhith air na denaichean againn. Cuideachd, chuir sinn ainm air na buidhnean againn.

Mus deach sinn a-mach, bhruidhinn sinn mu dhèidhinn na rudan a dh’ fhaodadh a’ dol ceàrr, agus mar a ‘s urrainn dhuinn dèiligeadh riutha.

An uair sin, chaidh sinn a-mach airson na denaichean a chruthachadh. Abair gun robh spòrs againn! Bha A’ Bh-Uas NicFheargais gu math pròiseil air cho math sa dh’ obraich sinn còmhla.

Image

Image

Image

Image

Image

Dràma!

Bha tòrr spòrs againn ann an dràma an-diugh le Mrs Conroy- abair deagh thòiseach ris an t-seachdain! Dh’fheuch sinn a bhith mar sgàthanan.

Ealain Tuathanas

An t-seachdainn seo bha Clas 1 Gorm ag obair air dealbhan de thuathanasan.  Choimhead sinn air obair neach-ealain Ameireaganach Grant Wood.  Bhruidhinn sinn air mar a chruthachas sinn deilbh ‘landscape’, mar a tha coltas beag air rudan nuair a tha iad fada air falbh is coltas mòr orra nuair a tha iad faisg.  Chleachd sinn pastalan ola agus peanta airson ar dealbhan a cruthachadh.  Chì sibh iad taobh a-muigh ar clas.

Ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh.  Thainig Amanda, tè de na mamaidhean againn a-steach agus dh’innis i dhuinn mu dheidhinn na diofar eòin a tha rim faicinn anns an Sealainn Nuadh. Chuala sinn mu dheidhinn an kiwi, an fantail agus an tui. Leugh Amanda sgeulachd dhuinn mu dheidhinn an fantail agus an nuair sin dh’ionnsaich i òran-obrach Maori dhuinn.

This week we have been learning about New Zealand.  Amanda, one of our nursery mums very kindly came in to tell us all about her homeland. Amanda told us all about the different birds that are native to New Zealand. We learnt about the kiwi, the tui and the fantail. Amanda then read us a story about the fantail and then taught us a Maori action song.

Hùb Hàb

 

Abair spòrs a bh’ againn an t-seachdain seo. Chunnaic sinn dealbh-chluiche sgoinneil leis an t-ainm Hùb Hàb a rinn Fèisean nan Gàidheal.

Am bliadhna seo bha an dealbh-chluich mu dheidhinn sàbhailteachd air na rathaidean. Chunnaic na sgoilearean  a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich sa mhadainn agus na sgoilear a bhios a’ tighinn dhan sgoil àraich san fheasgair an dealbh-chluich ann an talla-mhòr na sgoile. ‘S e Catriona NicNeacail; a tha a’ dèanamh  trèanadh airson EYP còmhla rinn san Sgoil Àraich gach seachdain tè de na cleasaichean. Cha robh sinn ag aithneachainn Catririona anns an èideadh aice!

 

The children enjoyed a lovely show performed by Fèisean nan Gàidheal. This year’s Hùb Hàb performance was all about road safety and both the morning and the afternoon children had the opportunity to attend one of the shows, which they performed in the school hall. Catriona Nicolson, who is doing her Early Year’s Practitioner placement training with us every Thursday, was one of the performers. The children enjoyed seeing Catriona in character abut didn’t recognise her in her costume!

 

 

 

 

Beathaichean Sutha

 

Bha tè de na sgoilearan againn a’ tabhail air an sù. Bha ùidh aice as na beathaichean a chunnaic i aig an sù agus mar sinn chuir sinn air dòigh cothroman cluich le beathaichean an dlùth-choille  anns  an sgoil àraich. Abair gu bheil spòrs againn a cluich an seo.

 

One of our learners recently visited the zoo. She had a great time there and told us all about the animals that she saw so we decided to set up our own jungle in nursery. The children have had a great time playing with the jungle animals.

Bèibidh beag a’ tabhail oirnn!

Tha sinn air tòrr ionnsachadh mu dheidhinn dè mar a bhios sinn a’ coimhead as deidh bèibidhean. Tha sinn air a bhidh a’ coimhead as deidh na doilichean s’ ann sgoil àraich.

Bha sinn gu math fortanach  nuair a thainig Frances  a-steach air cèilidh oirnn leis an bèibidh beag aice.  Bha Frances ag innse dhuinn ciamar a bhios i a’ coimhead as deidh an bèibhidh aice agus a’ freagairt na ceistean a bha againn  mu dheidhinn bèibhidhean.

The children have really enjoyed finding out about babies this term. They have participated in lots of role play activities with the sgoil àraich dolls and have enjoyed looking after and caring for them.

 We were also able to find out all about how to care for a real baby too! We are very fortunate that Frances, one of our mums gave up her time to come in with her baby. Frances was able to answer all the children’s questions on how to care for real babies!

Sgeulachdan

An t-seachdain-sa bha luchd-tadhail dìomhair againn sa chlas, shhh. Tha tòrr rudan neònach air a’ bhith a’ tachairt – ach chan urrainn dhuinn ag ràdh rud sam-bith  eile!

 

 

Tha an t-Earrach Ann!

 

Tha an sgioba raon-cluiche air a bhith air leth trang ag ullachadh an raon-cluiche airson an Earraich.  Mile taing riutha! Tha flùraichean agus lusan ùr ri fhaicinn air feadh an t-àite.  Thàinig pàrantan Lucy agus Arran a-steach airson seileach a chuir le taic bho Òganan, is a-nis  tha coltas an ‘Dome’ fada nas fheàrr.  Nach bhruidhinn sibh ri ur cuid cloinne mu bhith taiceal is urramach ri na lusan anns an raon-cluiche gum fàs iad mòr is laidir!