Salsa Sùbh-Làir agus Sliseagan Caineal

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh ùr agus fallain airson an aimsir grianach a tha gu bhith againn.

Cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org ma tha sibh trang sa chidsin.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh uile.

Tìoraidh an-dràsta,

Màiri

 

 

Ceilidh is Craic #5

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith ag èisteachd ri na ‘Ukecèilidhs’.  Tha iarratas mòr orra aig ceilidhean air feadh Dùn Èideann.  Tha na tidsearan seo air a bhith ag obrachadh cruaidh air clàradh an t-òran cumanta ‘Cearcall a’ Chuain’. Seo iad: a’ Bh-uas Fee, a’ Bh-uas Watson, a’ Bh-uas Croall, a’ Bh-uas Bloomer is a’ Bh-as Grigor.

This week we have our lovely ‘Ukecèilidh’ troop singing one of Runrig’s finest Gaelic songs ‘Cearcall a’ Chuain’.  The group are in high demand to play at ceilidhs in Edinburgh. Here they are Ms Fee, Mrs Watson, Mrs Croall, Ms Bloomer and Mrs Grigor.  Enjoy!

Lewis Quiche

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bha mi airson beagan còcaireachd a dhèanamh an turas seo ‘s mar sin rinn mi Lewis Quiche.

Bhiodh e sgoinneil dealbhan den quiche agaibh fhaicinn! Faodaidh sibh post-d a chur gu mairibheag@cnag.org ma tha sibh airson sin a’ dhèanamh.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri

Ceilidh is Craic #4

Tha sinn a’ leantainn oirnn le ar ceilidh is seo agaibh a’ Bh-uas Seddon.  Tha sinn uile eòlach oirre.  ‘ S i an tidsear seinn againn airson na sgoil-àraich, c1 is c2.  An robh fios agaibh gu bheil i a’ cluich na clàrsaich agus na fìdhle cuideachd?

Seo i a’ seinn is a’ cluich na clàrsaich.

We continue our ceilidh and here is Ms Seddon. We all know her as our talented singing teacher for the nursery, P1 and P2 classes. Did you know she plays the harp and fiddle too? Here she is with the song Dòmhnall Dubh nan Gobhar.

Ceilidh is Craic #3

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas NicAoidh – aon de na luchd-taic prìseil againn.  An robh fios agaibh gun ‘s urrainn dhith cluich a’ phìob, giotàr, fìdeag is am bogsa?  Tha sinn a’ smaoineachadh gun urrainn dhi seinn cuideachd ach cha chuala sinn fhathast i!  Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.

 

This week it’s Ms MacKay one of our very precious PSAs turn to push those musical buttons.  Did you know that she can play the pipes, whistle, guitar and the button box.  We are sure she can sing too but she won’t let on!  Watch her here giving us her rendition of Càite am bi na maraichean, Càil thu cadal, Sabhal ‘ic Ùisdean, Cairt mo sheanair.

Ceilidh is Craic #2

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo  air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas Wight – aon de na Iar-cheannardan againn.  An robh fios agaibh gu bheil i à Canada? Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.  Chòrd e ruinne!

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the lovely Mrs Wight one of our DHTs who is dazzling us with her fancyfoot .  Did you know she is Canadian and before coming a teacher she was a professional step dancer.  Watch her here giving us some canadian steps!

Sgoiltean Dùinte | School Closures

Fàilte | Welcome

Seo far am bi tisdearan a’ cur stuthan ionnsachaidh gach clas – thig gu blog gach clas airson seo fhaicinn.  Tha sinn fada nur comainn airson gach deagh dhùrachd agus taic anns na làithean doirbh a tha seo.
The school website is where class teachers will post learning opportunities for their classes – please look at your child’s class blog page from Tuesday 24.3.20.   We are very grateful for your kind wishes and support during this difficult time.

Contact to class teachers during school closure is through admin@taobhnapairce.edin.sch.uk – we will endeavour to respond as quickly as we can.

 Cùmaibh sàbhailte agus gu fallain | Keep safe and well.

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Cheannardais na Sgoile  | School Leadership Team

C6 01.06.20 Cànan, Matamataig is Cliath Ionnsachaidh

Teachdaireachd an Latha

 

Cànan

DILUAIN Home Learning Literacy 01.06.20 (1)

Genre – Lesson 1 – Copy of the video lesson

DILUAIN Spelling-Dice-Activity (2)

VCOP Pioramaid na Gàidhlig

Matamataig

DILUAIN Home Learning NUMERACY 01.06.20

Cliath Ionnsachaidh

Cliath ionnsachaidh 01.05.20

Diversity Week 2

worksheets_-_learning_area_2_20120703_creative_copy (1) (1)

 

C6 – Español

¡Hola clase 6!

Hoy es Lunes 1 de Junio del 2020.

I hope you had a lovely sunny weekend. ( ¡Hace sol y calor!)

This week we are going to review Hobbies ” Los pasatiempos”

Here is the pdf document with the sound files. Enjoy your learning!

Los pasatiempos y el tiempo libre

Sound file – slide 3

Sound file – slide 4

Sound file- slide 5

¡Buena suerte!

Señorita Domínguez 🙂

[C2D 01.06.2020] Diluain | [C2D 01.06.2020] Monday

Madainn mhath Clas 2D!

‘S e Diluain a chiad latha den t-Ògmhios a th’ ann, is e mìos ùr a th’ ann! Tha mi an dòchas gun robh deireadh sheachdain sgoinneil agaibh, bha e cho teth! Chaidh mise suas beinn an-dè, bha mi sgìth aig an deireadh ach abair spòrs a bh’ agam. Meal-do-naidheachd gu na daoine a ghabh pàirt anns a’ Mhòd, ‘s math a rinn sibh! 

Hello C2D! 

Its the first of June today, it is a new month! I hope you all have a lovely weekend, it was very hot! I went up a mountain yesterday, I was very tired at the end but I had a lot of fun. Congratulations to the people who took part in the Mod, you did very well!

Below is your work for today, enjoy!

A’ Bh-uas NicDhùghaill

Monday 01.06 Literacy and Numeracy

Monday Maths

Fonaigs 1.06

Learning Grid WB 01.06    

Fruit & veg linked to learning grid

 

C5 taic ionnsachaidh 1.6.20

Hai C5!   Ciamar a tha sibh?  Tha mi an dòchas gu bheil na laithean grianach a’ còrdadh ribh!  ‘S e an t-Òg-mhios a th’ann mu thràth!

Seo obair taic-ionnsachaidh  na seachdaine.  Feuch an obair fonaigs an toiseach an turas seo, ach feuch beagan obair air na facail chumanta cuideachd ma tha ùine gu leòr agad.  Cuimhnich gu bheil e nas fhurasta rudan ionnsachadh ma nì thu beagan obair air gu tric.

Here is your support for learning work for this week.  Try the phonics work first this week, but try and do a wee bit of work on learning to spell some of the sight words too.   Have a go at teaching somebody in your family some of the sight words you are working on and remember, most people learn best by practising little and often.

Continue reading “C5 taic ionnsachaidh 1.6.20”

C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20

Fàilte air ais C3!  Seo obair fonaigs agus facail chumanta na seachdain seo dhuibh.  Tha sinn ag obair le Facail Chumanta 2a agus leis an digraf rr an t-seachdain seo.

Welcome back C3! Here are your support for learning phonics and sight words for this week.  We are working on sight words set 2a and with the digraph rr this week.

Continue reading “C3 – taic-ionnsachaidh – 1.6.20”