5.3.21 – Cruinneachadh Clas 4-7

Cruinneachadh air leth an-diugh airson leabhraichean agus gach rud a tha air leth mu bhith leughadh a chomharrachadh – le taing dhan Bh-Uas. Bloomer agus dhan Bh-Uas. Croall!  A special assembly today to celebrate all that is special about reading – with thanks to Ms Bloomer and Mrs Croall!

Àirleas Latha Mòr nan Leabhraichean – Tha iad seo againn anns an sgoil airson gach clas – gheibh Clas 4-7 iad nuair a thilleas iad dhan sgoil – is urrainn dhut an cleachdadh ann an buithtean bidhe.  Theid airleas digiteach dhachaigh cuideachd.

World Book Day Tokens – We have these in school for each class – Clas 4-7 will receive them upon their return to school. They be used in supermarkets as well.  A digital token will be sent home as well.

Bho Miss B 🙂

 

Latha Mòr nan Leabhraichean | World Book Day

Madainn mhath! An-diugh ‘s e Lath Mòr nan Leabhraichean a th’ ann agus tha dùbhlan againn dhuibh. Rinn na tidsearan bhidio mu na leabhraichean as fheàrr leinn ach chan fhaic sibh na h-aodainn againn. An urrainn dhuibh obrachadh a-mach cò th’ ann an gach leughadair dìomhair? Bidh blog eile ann a-màireach leis na freagairtean. Gur math a thèid leibh!

Good morning! Today is World Book Day and we have a wee challenge for you. Some of the teachers have made a video to tell you about our favourite books but we have disguised ourselves. Can you work out who each Masked Reader is? There will be another blog tomorrow with the answers. Good luck!

Seo àite airson na beachdan agaibh a sgrìobhadh | Here is a space to write in your guesses: Leughadair Dìomhair 2021

 

Cruinneachadh Clas 4-7 29.1.21 | Clas 4-7 Assembly 29.1.21

Fàilte do Chruinneachadh Clas 4-7.  An t-seachdain seo tha sinn a’ tòiseachadh air obair Slàinte agus Sunnd – ceangailte ris bhith a’ gabhail cothrom còmraidh.  Mholainn dhuibh coimhead ris na leabhraichean na chois, ged is ann airson clann nas òige a tha iad, tha na dealbhan agus an teachdaireachd gu math freagarrach.  Cùmaibh sàbailte agus chì mi air an ath sheachdain sibh.   Miss B 😊

Welcome to our Clas 4-7 assembly.  This week we are starting our Health and Wellbeing work linked to talking things over.  I would recommend listening to the books attached, even if you think they are for younger children; the pictures are lovely and the messages are relevant to all of us.  Take care and see you next week.  Miss B 😊

 

 

 

Clas 1 Uaine

Bha seachdain mhath againn san sgoil agus tha seachdain inntinneach ùr romhainn. Bidh an clas ag ionnsachadh dà fhuaim ùr, b agus t. Ionnsaichidh iad mar a nì thu am fuaim seo, mar a sgrìobhas tu e agus dè na faclan a tha co-cheangailte ris.  


Eisimpleirean de dh’fhaclan le b; buidhe (yellow) agus bò (cow)  

Eisimpleirean de fhaclan le t; tùr (tower) agus trèan (train)  

Ann an àireamhachd tha an clas ag ionnsachadh cànan stiùiridh, air adhart (straight),air ais (backwards), clì(left) agus deas (right).  

Bidh iad a’ cleachdadh beetbots gus cuideachadh le bhith ag adhartachadh an ionnsachaidh seo. Seo cuid de na ceanglaichean a bhiodh feumail dhut airson an ionnsachaidh seo;  

https://www.mathplayground.com/code_builder.html  

https://www.starfall.com/h/geometry/3D-space/?  

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain mhath agad 🙂 Continue reading “Clas 1 Uaine”

Goldilocks agus na Trì Mathan

Bha sinn a’ leughadh an sgeulachd Goldilocks agus na Trì Mathan an seachdain seo. The sinn ag ionnnsachadh na faclan airson mòr, meadhanach mòr agus beag agus fhuair sinn brochan airson snack direach mar Goldilocks!

We have been reading Goldilocks and the Three Bears this week and learning the words big (mòr), middle sized (meadhanach mòr) and small (beag) and we had porridge for snack just like Goldilocks !