Message from Anne MacPhail, Headteacher and NHS Lothian

As you may already know, we are aware of a person in the school who has tested positive for COVID-19. We have been working closelywith NHS Lothian Health Protection Team and following all national guidance.  

A number of people have now been contacted because they have been in close and sustained contact with the case and the tracking process is now complete. 

These contacts will need to self isolate and appropriate guidance and advice has been given. 

  If you have not been contacted directly to tell you your child is a close contact, then your child should attend school as normal. 

 Enhanced cleaning and infection control measures are in place in line with national guidance. The school is safe and remains open. 

 If you have any concerns in the meantime, or if you need to book a COVID-19 test because your child has developed symptoms (high temperature, a new continuous cough and/or a loss or change in sense of smell or taste) please visit the NHS Inform website www.nhsinform.scot  or for non-clinical advice call 0800 028 2816.  

 Please note that a test should only ever be booked if you or your child has these specific symptoms. 

 Remember to stay at home if anyone in the household has symptoms of COVID-19. 

 For further information you may find this Frequently Asked Questions document useful : 

https://www.nhslothian.scot/Coronavirus/Parents/Schools/Pages/default.aspx 

 Leis gach deagh dhurachd | With best wishes,

Anne MacPhail

Headteacher 

Tha sinn deiseil leis a’ chiad teirm againn còmhla! | We have finished our first term together!

Tha e air còrdadh rinn a bhith a’ teagasg clas purpaidh cho mòr! Tha sinn air am faicinn a’ fàs gu bhith nan clann bun-sgoile mòr. Tha sinn cho toilichte an Gàidhlig aca a chluinntinn a’ fàs gach latha agus gam faicinn a’ leasachadh sgilean de dh’ iomadh seòrsa. Tha sinn gu math moiteil asta, agus tha sinn cinnteach gu bheil thu moiteil asta cuideachd.

We have been enjoying teaching clas purpaidh so much!  We have seen them growing into big primary school children.  We are so happy to hear their Gaelic growing every day and seeing them developing all kinds of skills.  We have very proud of them and we are sure that you are too.

Nuair a thilleas sinn dhan sgoil, às deidh na laithean saora, bidh sinn a’ dèanamh cleasan sporsail mu Oidhche Shamhna!  Leughidh sinn ‘Leum suas air an sguaib’ agus bidh sinn a’ smaoineachadh mu na caractaran.

When we return from the holidays we will be having some fun connected with Halloween!  We will read ‘Room on the Broom’ and be thinking about the characters.

Mu dheireadh, mòran taing airson a h-uile tabhartas bìdh – tha sinn cinnteach gum bi mòran dhaoine taingeil air an son.

Finally, thank you for all of the food contributions – we are sure that many people will be grateful for them.

Agus na dìochuimhnich gu bheil cothrom aig do phàiste a’ chairt Nollaige aca fhèin a dhealbhadh! Gheibh sibh an teamplaid seo an-diugh – barrachd fiosrachaidh air parentmail.

And don’t forget that your child has the opportunity to design their very own Christmas card!  You should have received this template today (please see ‘class name’ filled in for reference).  More information on Parentmail.

Fuirich sàbhailte, cùm fallain agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gur faicinn a-rithist!

Stay safe, keep healthy and we look forward to seeing you after the holidays!

Mrs Watson and Mrs Wight

Deireadh Teirm 1 – Laithean Saora an Damhair!

Halo a h-uile duine! Seo dhuibh beagan de chruinneachadh de na tha sinn air a bhith dèanamh anns na beagan sheachdainean a dh’ fhalbh.

Maths:

Ann am maths tha sinn air a bhith ag obair air dùblachadh agus cumaidhean. Tha sinn air geamaichean a chluich, ionnsachadh a-muigh a dèanamh agus duilleagan-obrach a dhèanamh.

Seo sinn a-muigh a’ lorg agus a’ togail dealbhan a-mach à stuth nàdarrach.

Agus seo eisimpleir de dealbhan a chruthaich sinn de dìneasar a-mach a cruthan 2sh.

Litearrachd

Ann an litearrachd tha sinn air a bhith a cumail oirnn le bhith sgrìobhadh agus a’ leughadh ar faclan cumanta:

Tha sinn cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mar a sgrìobhas sinn litir le bhith cleachadh cromagan, loidhnichean ùra, gu agus bho. Chleachd sinn an leabhar ‘Nì siud a chùis thuirt Na creidheanan’ airson ar brosnachadh.

Leugh sinn stoiridh èibhinn leis an aimn: Dè an t-ainm a th’ oirt? Rinn  sinn tòrr gàire agus dh’ ionnsaich sinn mu bheathaichean annasach!

 

Topaic:

Ann an topaic tha sinn air tuilleadh ionnsachadh mu ar coimhearsnachd. An t-seachdain-sa chaidh rinn sinn deasbad mu ‘tramaichean: math neo dona’ ann an Lìte. Bha deagh bheachdan aig gach taobh! Chuir sinn oirnn gun robh sinn ann am Parlamaid

An t-seachdain-sa rinn sinn modaileadh à sgudal agus thog sinn an Royal Yacht Britannia:

Slainte agus Sunnd

Tha sinn air a bhith beagan sgìth sa mhadain ‘s mar sin tha sinn air beagan ioga a dhèanamh airson ar dusgadh suas:

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu beachd-inntinn fàs anns a chlas agus ann an cruinneachadh. Tha fhios againn gum bi rudan ùr doirbh an toiseach ach ma chùmas sinn oirnn nì sinn a chùis! Smaoinich sinn air rudan a bha doirbh neo eagallach dhuinn aig toiseach an teirm agus mar a tha sinn nas misneachail leotha a-nis:

Tha sinn an-dòchas gum bi deagh laithean-saora agaibh uile! 🙂

Clas 1U

Feasgar math dhuibh uile. Tha teirm uabhasach trang air a bhith aig Clas 1. Tha iad air mòran ionnsachadh thairis air na seachdainean, leithid a bhith a’ faighinn a-mach barrachd fiosrachaidh mun choimhearsnachd sgoile, a’ leasachadh fèin-sheasmhachd, ag ionnsachadh briathrachas Gàidhlig ùr, agus àireamhachd. Nuair a thilleas sinn dhasgoil, bidh sinn a’dèanamh cleasan spòrsail mu Oidhche Shamhna, bidh sinn a’ dèanamh an sgeulachd Seòmar air an t-Seòmar-cadail agus is e 9 ana bhios againn mar Àireamh na Seachdain.  

Saor-làithean sona dhuibhbhon tidsear agaibhMs Bennett  Continue reading “Clas 1U”

C7S Seachdain 12.10.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Meal do naidheachd Roddy!

Cànan

Tha sinn air a bhith ag obrachadh gu math cruaidh air ar faclan cumanta an teirm seo is rinn sinn measadh an t-seachdain seo.  Bha sinn uile air adhartas a dhèanamh le ar cuid faclan.  Bha am measadh cho math gun robh an tidsear a’ rànaich le toileachais!!

Matamataig

Tha sinn air a’ bhith a’ coimhead air co-chomarran ann am matamataig an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ciamar a dh’obraicheas sinn a-mach co-chomharran ann an ceithir ceathreamhan.  Cha robh fios aig feadhainn againn cò a bh’ann am Fred Flintstone!

Slàint is Sunnd

Bha gach clas ag ullachadh bhideo no PPT airson innse dè bha iad ag ionnsachadh ann an Slàint’ is Sunnd an teirm seo.  Chruthaich sinne am bhideo seo.  Tha sinn an dòchas gun còrd e riubh.

 

 

C4B 12.10 – 16.10

An t-seachdain seo bha sinn ag obair air clàran uiread agus roinn. Rinn sinn plana àitichean suidhe a’ chlas còmhla agus bha tòrr spòrs againn. Dh’ionnsaigh sinn mu dheidhinn ceistean le còrr cuideachd.
Ann an spòrs, tha sinn ag ionnsachadh mu thìr-stiùireadh agus an t-seachdain seo rinn sinn dùbhlan ‘Pokemon GO’ san raon chluich.
Tha sinn an dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibhse uile.
Tìoraidh bho Clas 4B

C4B 05.10 – 09.10

An t-seachdain seo ann an Àireamhachd, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn uiread agus roinn. Bha sinn a’ dèanamh cinnteach gun robh buidhnnean co-ionnan againn. Smaoinich sinn air cia mheud bòrd a dh’fheumamaid airson ar clas nam biodh sinn a’ cleachdadh buird le cumaidhean eadar-dhealaichte.
Ann an Slàinte is Sunnd bhruidhinn sinn mu dhaoine ainmeil aig a bheil beachd-inntinn fhàis. Dh’ionnsaich sinn mun trioblaid a bh’ aca agus mar a chùm iad a’ dol agus mar a bha iad soirbheachail mu dheireadh thall. Rinn sinn postairean airson na daoine sin a  shealltainn.
Aig àm-cluiche Diardaoin, chluich sinn gèama rugbaidh – nigheanan an aghaidh balaich. Bhuannaich na balaich ach bha tòrr spòrs againn uile agus bha sinn gu math sgìth as a dhèidh!
Tìoraidh an-dràsta bho,
Clas 4B

C4B 28.09 – 02.10

An t-seachdain seo, sgrìobh sinn pàipear-naidheachd mu Goldilocks. Chuir sinn ceistean oirre mun latha a bh’ aice anns a’ choille.

 

Ann an cuspair, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sreath-bìdh agus  rinn sinn dealbhan a’ sealltainn sreathan. Dhealbh sinn beathaich le beathaich eile na bheul! An uairsin dhealbh sinn beathaichean eile na bheul cuideachd! Seall air na dealbhan gu h-ìosal!
Dh’ionnsaich sinn cuideachd mu dheidhinn na daoine a tha a’ fuireach anns a’ choille-uisge. Dh’ionnsaich sinn gu bheul tòrr treubhan ann agus gu bheil iad ann an cunnart air sgàth ‘s gu bheil daoine a’ geàrradh sìos nan craobhan.
Tìoraidh,
Clas 4B

ST 02.10.20

Abair seachdain thrang!

‘S e poileas a bh’ annainn air Diardaoin. Sgrìobh sinn aithris air na thachair ri na trì gobhair ghruamach agus an troich anns an sgeulachd sin- tha dà thaobh air a h-uile sgeulachd!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn roinneadh ann an àireamhachd.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn co-cothromachd agus chleachd sinn sgàthan airson ar cuideachadh. Rinn sinn dealbhan le peant. Seall cho snog ‘s a tha iad.

Choimhead sinn air mapa na sgoile airson tir-stiureadh. Dh’obraich sinn ann am buidhnean ach bha a’ ghaoth làidir!

Chruthaich sinn duileagan airson gealltainn a’ dheanamh dhan coille-uisge. Ma tha sinn uile a’ dèanamh rudeigin beag, nì e diofar mhòr!

Taing airson leughadh!

Happy Holidays!

Hello,

We have had a busy week this week getting ready for the debates we did in class as part of our democracy topic! We worked in teams to prepare our argument for or against a topic of importance to us. Some examples of the debates we had were:

  • Whether people who don’t need a car should be allowed one
  • Whether plastic, single use water bottles should be banned
  • Whether male and female athletes should train and perform sports together
  • Whether people who earn over a certain amount should have to give money to charity every month

Very interesting and quite difficult topics for debate!

We are looking forward to a restful, fun week off after a busy and full term!