Clàradh airson Clas 1 / Enrolment for Clas 1

Enrolment for next session’s clas 1 is now open. This year our enrolment process will all take place online due to COVID restrictions.  For those of you with a child eligible to start in clas 1 in August 2021 (birth date between 1st March 2016 and 29th February  2017) please follow the guidance below.

Clàradh airson c1
Enrolling for P1

Enrolment for C1 in August 2021 takes place from the 4th to the 13th of November 2020 via www.edinburgh.gov.uk/p1registration  To enrol, you will need to upload photos/scans of:

 • Child’s birth certificate
 • 2020/2021 council tax demand letter (if you don’t have this you must instead provide two other proofs of address)

  Our catchment area includes the City of Edinburgh, West Lothian, Midlothian and East Lothian Council areas. If you live outwith the City of Edinburgh Council area but within Lothian, please apply via edinburgh.gov.uk/placingrequest
  Families living in other local authority areas can make a placing request (non-catchment request) using the same form. The deadline for non-catchment requests is 24th December. For further information about enrolment, please see the Placing in Schools Guide.

As you will see we are not be able to run our usual open days. If you know of any families who do not attend our sgoil-àraich and are interested in enrolling their child to Bun-sgoil Taobh na Pàirce for clas 1 in August 2021 please spread the word.

To find out a little bit more about clas 1 at Bun-sgoil Taobh na Pàirce please watch the following videos:

Clas 1 video

https://youtu.be/71b2Ki8MAqc

 

Enrolment Video

https://www.youtube.com/watch?v=5w3HKOCB94Q

 

Message from Anne MacPhail, Headteacher and NHS Lothian

As you may already know, we are aware of a person in the school who has tested positive for COVID-19. We have been working closelywith NHS Lothian Health Protection Team and following all national guidance.  

A number of people have now been contacted because they have been in close and sustained contact with the case and the tracking process is now complete. 

These contacts will need to self isolate and appropriate guidance and advice has been given. 

  If you have not been contacted directly to tell you your child is a close contact, then your child should attend school as normal. 

 Enhanced cleaning and infection control measures are in place in line with national guidance. The school is safe and remains open. 

 If you have any concerns in the meantime, or if you need to book a COVID-19 test because your child has developed symptoms (high temperature, a new continuous cough and/or a loss or change in sense of smell or taste) please visit the NHS Inform website www.nhsinform.scot  or for non-clinical advice call 0800 028 2816.  

 Please note that a test should only ever be booked if you or your child has these specific symptoms. 

 Remember to stay at home if anyone in the household has symptoms of COVID-19. 

 For further information you may find this Frequently Asked Questions document useful : 

https://www.nhslothian.scot/Coronavirus/Parents/Schools/Pages/default.aspx 

 Leis gach deagh dhurachd | With best wishes,

Anne MacPhail

Headteacher 

C2O An t-Seachdain Seo 30.11.20

Bha a’ chlas airson innse dhut gun robh sinn a’ dèanamh seo:

“Bha sinn a leughadh torr leabhraichean.”

“Bha sinn a ‘dheanamh matamataigs le dathan de dubhlachan.”

“Rinn sinn taisbeanadh Nollaig airson an staidhre.”

“Rinn sinn an doras Nollaig airson co-fharpais.”

“Tha oifis a’phuist againne a nis.”

 

 

 

C2O an t-Seachdain seo 16.11.20

Rinn sinn dealbhan de Gurdwara

“Bha sinn ag ionnsachadh mu dhedhinn Sikihism.”
“Bha sinn a’ bruidhinn ri chèile mu dhedhinn dè nì sinn airson an doras aig àm Nollaig.”
“Bha sinn a’ dèanamh daolag bhreac airson Matamataigs airson  cuir-ris gu fichead.”
“Rinn sinn lanyards airson Latha MacMillan.”

Tha co-fharpais Doras na Nollaig gu bhith againne
A’ cur àireamhan ann an òrdugh ceart.
“Seo am matamataigs againne. Tha e furasta ach rud beag doirbh.”

 

C5D – Winter art display

This week C5D have been working hard on their Winter Art Display. They really enjoyed this collaborative project and the chance to unleash their artistic side !

C7D 30/11/20

Ealain

An t-seachdain seo fhuair sinn cothrom dealbhan a chruthachadh de ‘Na Fir-chils’ agus dh’ionnsaich sinn beagan mar a tha iad ag obair agus far am faiceadh tu iad. Chleachd sinn calc is peant airson a cruthachadh na delabhan, b’ fheudar dhuinn a’ suathadh a’ chailc agus na dathan ri chèile gus buaidh na fir-chlis fhaighinn.

Matamataig

Ann an Matamataig dh’ionnsaich sinn mar a gheibh sinn ceudad de àireamh slàn. Aig an toiseach bha e beagan doirbh ach a-nis ’s urrainn dhuinn a’ lorg 10%, 5%, 1%, 25%, 50%. Mar sin, a’ cleachdadh na h-àireamahn seo ’s urrainn dhuinn ceudad de àireamh sam bith a’ lorg. Nì sinn barrachd practas air seo air Diluain.

Doras

Bha tòrr spòrs againn sa chlas airson a sgeadachadh an doras airson Àm na Nollaige. Fhuair a a h-uile bòrd cothrom a cruthachadh aon de na pìosan mòra agus fhuair gach duine cothrom baubble a’ dheanamh airson an doras. Bha a h-uile duine ag obair còmhla, tha an doras a-nis mìorbhaileach Seall na rinn sin!

Buth Obrach na Elves

Sa chlas rinn sinn mìosachan ‘buth-obrach na elves’, rinn a h-uile duine ad no stocainn. Gach lath bidh dithis a’ faighinn riddle agus feumaidh iad ag obair còmhla gus obrachadh a-mach. A bharrachd air sin tha mìosachan coibhneis againn agus a h-uile latha bidh rudeigin coibhneil ann a dh’fheumas sinn a dhèanamh

Spainteas

Còmhla ri a Bh-uas Domingquez, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ‘Desayuno’, tha seo a’ ciallachadh breacaist. Rinn sinn drama ceangilate ri seo airson beagan spòrs. B’ fheudar dhuinn a faighneach dè bha sinn ag iarraidh airson braciast ann an Spàinntis. Bha buidheann eile ag obair air ‘mi familia’ còmhla ri a’ Bh-uas Ward.

C3S ST 30.11.20

Halo,

Seall na bha sinn a’ deanamh an t-sheachdain sa:

Matamataig

Dh’ionnsaich sinn uiread a 10.

Slàint’ ‘s Sunnd

‘S e latha àlainn a bh’ann agus chaidh sinn a-muigh airson dealbhan de craobhan a dhèanamh. Bha sinn sàmhach agus fhad sa bha sinn ag obair, smaoinich sinn air na bha sinn a’ faicinn agus a’ cluinntinn agus mar a bha sinn a’ faireachdainn.

Eile

Chleachd sinn dathan fuar airson dealbhan de cinn-fiona a chruthachadh.

Thionndaidh sinn ar doras gu miosachan na Nollaig!

 

Tha sinn ag ionnsachadh rann agus danns airson na Nollaig. An urrainn dhut practas a dhèanamh air aig an taigh?

https://www.youtube.com/watch?v=QkPnAnrHc2I

Tioraidh an dràst’!

Sgeulachd na Nollaig agus an Doras Nollaig a rinn sinn | The Nativity Story and the Christmas Door that we made

An ath sheachdain bidh sinn ag obair air ar ath-aithris air Sgeulachd na Nollaige agus an dòchas gun clàraich sinn dhuibh e aig deireadh na seachdain. Bidh sinncuideachd ag obair gu cruaidh gus ath-sgrùdadh a dhèanamh air na litrichean a dh’ ionnsaich sinn gu ruige seo.

Next week we will be working on our re-telling of the Christmas story and hopefully record it for you at the end of the week.  We will also be working hard to revise all of the letters that we have learned so far.

Fonaigs gu ruige seo | Phonics so far

 

Tha sinn gu math moiteil às an taisbeanadh Nollaig a rinn sinn airson doras an t-seòmar-sgoile againn! Chleachd sinn sequins agus pìosan de phàipear dathte airson na craobhan a sgeadachadh. Chleachd sinn spongan airson cnoc uaine a dhèanamh agus pàipear clò agus glaodh gus speur geamhraidh a dhèanamh. Tha sinn an dòchas gun còrd e ribh cuideachd.

We are very proud of the Christmassy display that we made for our classroom door!  We used decorated trees using sequins and pieces of coloured paper.  We used sponges to paint a green hill and tissue paper and glue to make a winter sky.  We hope you like it too.

Ann am matamataigs bidh sinn ag obair air a bhith ag radh an àireamh ro no às deidh àireamh, a’ cleachdadh ar faclan Gàidhlig airson na h-àireamhan cuideachd. Tha mi an dòchas gum bi a h-uile duine ’sa chlas comhfhurtail le seo suas gu deich agus tha mi cinnteach gum bi e comasach dha mòran dhiubh seo a dhèanamh suas gu 20!

The skill we will be working on in maths is to say the number before or after a number, using our Gaelic words for the numerals.  I hope that all children will be comfortable with this up to ten and I’m sure that many of them will be able to do this up to 20!

Àireamh na Seachdaine | Number of the week

Mu dheireadh, seo bhidio spòrsail mu chraobhan Nollaige a chòrd rinn an t-seachdain seo!

What’s the Gaelic for Christmas Tree?

Finally, here is a fun video about Christmas trees that we have enjoyed this week!

C7S Seachdain 30.11.20

Gaisgeach na Gàidhlig – Marcus

Cànan

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air Sgeulachd na Nollaige san clas is tha sinn air taisbeanadh sgoinneil a’ chruthachadh.

Chruthaich sinn pìosan sgrìobhaidh air dè dh’ fhaodadh na trì daoine glice a radh nuair bha iad air an t-slìghe a’ leantainn an rionnag,  

Matamataig

Tha sinn air a bhith a’ coimhead air ceudadan an t-seachdain seo.  

Tha sinn ag ionnsachadh:

 •  mar a lorgas sinn ceudad de àireamh
 •  ceudadan a lorg le bhith a’ cleachdadh bloigh
 • 10%, 5% agus 1% a’ lorg
 •  m’ eolas air ceudadan a chleachdadh airson ceudad nas motha a’  lorg airson aireamh slàn
 •  

 

Ealain/Pròiseact

Sgeadaich sinn doras an clas cuideachd.  Chruthaich sinn uile na dorsan againn fhìn is an uairsin dh’ fhaighnich sinn  a’ Bh-uas Grannd a bhith na breitheamh is thagh i an dealbh aig Eve.  An uairsin dh’ obraich sinn uile còmhla air an doras a’ sgeadachadh.  Dè ar beachd?

Spàinnteis

Dh’obraich sinn air dràma ann an Spàinnteis an t-seachdain seo.  Dh’ ionnsaich sinn ciamar a dh’òrdaicheas tu biadh.

Clas 1 Uaine

Latha math dhuibh uile. Tha soar-làithean na Nollaig a’ teannadh orinn agus mar sin, bidh sinn ag ionnsachadh briathrachas Nollaig ùra; https://www.gaidhlig-nan-og.scot/en/christmas/

Ann an àireamhachd, ‘s e 15 àireamh na seachdain. Bidh an clas cuideachd ag ionnsachadh a bhith a’ cunntadh le loidhne-àireimh agus aithneachadh àireamhan a tha falaichte. Cuidichidh an ceangal seo sibh le bhith ag ionnsachadh aig an taigh; https://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=NumberLinev5

Tha an ceangal seo aig ìre rud beag nas àirde;  https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/37/placing_numbers_on_a_number_line

Tha sinn cuideachd ag ionnsachadh mu dheidhin cruth dùbalite, mar eisimplier,  1+1=2, 2+2=4 agus mar sin air adhart suas gu 10.

Tha mi an dòchas gum bi deireadh sheachdain mhath agaibh Continue reading “Clas 1 Uaine”

Dihaoine 27.11.20

Abair latha èibhinn a bh’ againn!

Airson airgead a thogail airson Mhac a’ Mhaoilean, chuir sinn oirnn aodach tidsear agus chuir Miss Grant oirre aodach sgoile.

Cuideachd, rinn sinn STEM. Thog sinn tùraichean le spaghetti agus marshmallows beaga. Bhuanaich am buidheann aig Miss Hobson, Mr Hutchison, Miss Smartt, agus Mr Kinsella le tùr a bha 27cm a dh’àrd!