Fàilte | Welcome

Fàilte dhan làrach lìn againn! Lorgaidh sibh fiosrachaidh feumail mun sgoil anns na clàran suas gu h-àrd. |  Welcome to our school website! You will find useful information in the menus above.

    • Airson fiosrachaidh mun luchd-obrach agus polasaidhean na sgoile, seall air Ar Sgoil. | For information about the staff and school policies, take a look at Our School. 
    • Airson fiosrachaidh pragtaigeach agus ceangailean ri formaichean feumail, seall air Oifis na Sgoile. | For practical information and links to useful forms, take a lok at School Office. 
    • Airson faicinn na tha sinn air a bhith a’ dèanamh anns na clasaichean, seall air na Blogaichean. | To see what we’ve been up to in class, take a look at the Blogs.