A’ Tilleadh Dhan Sgoil | Return to School – Building Resilience

Le bhith tilleadh dhan sgoil tha sinn a’ beachdachadh air na bheireas taic dhuinn  – tha na goireasan seo gan sgaoileadh air Twitter na Sgoile agus gheibh sibh ceangail thuca an seo.

 

As we return to school we start to think about how we support our school community in doing so following school closure.  These resources will be shared via our school twitter this week but a link is also included here.

We can’t wait to welcome everyone back!

https://www.edinburgh.gov.uk/schools-learning/building-resilience-–-back-school-tips/1 

Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Cèic Seòclaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh gu mòr,

Màiri

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

Taobh na Pàirce’s Got Talent C1-3 Auditions

Madainn mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math.  Tha sinn a’ tòiseachadh leis a’ cho-fharpais C1-3 agus an uairsin aig 11m gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good morning everyone.  We hope you are all well.  We will begin with watching the C1-3 auditions and then come back at 11am when we will find out who has won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C1-3).  We hope you enjoy the acts!

TNP Virtual Sports Day 2020 – Results

Hi everyone!

The results for this edition of Sports day are ready!
With an amazing number of 132 athletes competing in 11 teams, we can proudly say that this year’s sports day was a success!

Congratulation to team Àireamhachd/ STEM who won this edition. In second place comes team Sàbhailteachd Rathaid and team Spòrs agus Biadh comes third.

 

Thank you very much to all participants of this edition!
Have a look at some of the pictures we received form athlete taking up the various challenges.

Teachdaireachd bho Fhèis Lite | A Message from Leith Festival

Faic teachdaireachd bho Fhèis Lite | See bellow message from Leith Festival

Since we are not able to run the usual schools poster competition this year, we have created a more informal poster challenge for young people (and anyone else who fancies getting involved)!

We are challenging people to create a poster showing what they think about Leith Past, Present and Future.

See post about it here – https://www.facebook.com/leithfestival/posts/10158267074384929

The idea is that similar to the rainbow posters at the beginning of lockdown, people can create a picture local to Leith, and put it in their windows for others to see when they are out and about in the area, and also share it with Leith Festival on our facebook/twitter pages. 

We hope you enjoy taking part!

Rita Crombie & Leith Festival

Stràbhan Càise

Madainn mhath,

Seo reasabaidh na seachdain agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Ma tha sibh trang sa chidsin, cuir dealbhan thugam aig: mairibheag@cnag.org.

Tapadh leibh agus tioraidh an-dràsta,

Màiri 🙂

Taobh na Pàirce’s Got Talent – Adjudicator Announced

Just a reminder for those who are entering Taobh na Pàirce’s Got Talent that the closing date is THIS FRIDAY.

We are excited to announce that Gaelic singer Kathleen MacInnes will be adjudicating the entries.

Kathleen MacInnes is a Scottish singer, television presenter and actress, who performs primarily in Scottish Gaelic. She is a native of South Uist, Outer Hebrides.  In 2010, she appeared on the soundtrack to the Ridley Scott film Robin Hood.

Kathleen has been a regular guest on music programmes such as MacTV’s Bard Nan Orain, the award-winning BBC series Aig Cridhe Ar Ciuil, and Mike Alexander’s Columba Sessions, where she sang alongside leading Scottish and Irish singers and musicians.

Kathleen also took part in the concert Flower Of The West, a tribute to Runrig brothers Calum and Ruaraidh MacDonald, and with Blas, as a support act to Van Morrison.

Kathleen’s various projects on television have included being presenter of Tacsi, a Scottish BAFTA award-winning television show of Gaelic and Celtic arts and culture, a part in the Gaelic soap Machair, parts on BBC comedy shows such as Ran Dan and PC Alasdair Stewart, the film Interrogation Of A Highland Lass, children’s TV programmes, and regular voice-overs for BBC animations.

A reminder of the rules are below:

If your child would like to participate, please send in your performance piece along with the attached entry form to the school admin email account by no later than Friday 12th June. Please make sure of the following:

  • Complete the entry form attached.
  • Performances should be no more than 1 min 30 seconds (ideally shorter!)
  • Please film in landscape format.
  • By sending a submission you are agreeing to it being included in a recording that will be shown on our school blog and social media (school twitter account)
  • Email your entry to admin@taobhnapairce.edin.sch.uk or share with us via dropbox, wetransfer, google drive etc if the file is too large (longer videos will have bigger files)

Le gach deagh dhùrachd,

Miss MacIntyre

Ceilidh is Craic #7 A’ Bh-Uas Nic an Tòisich

An t-seachdain seo tha a’ Bh-uas Nic an Tòisich againn mar aoigh na seachdaine.  Tha i na ball den còisir Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu is cuideachd Prasgan.  Tha guth dìreach àlainn aice.  Seo i a’ seinn an t-òran ainmeil ‘Òran Chaluim Sgàire’ le taic bho Ròsaidh air na clàrsaich.

This week we have Mrs. Mackintosh as our guest of the week. She is a choir member of the Glasgow Gaelic Musical Association and also Edinburgh based choir- Prasgan. we all agree that she has a  beautiful voice. Here she is singing the famous Lewis song ‘Òran Chaluim Sgàire’ with help from Rosaidh on the harp. 

Tart Liomaid

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh ùr agus tha mi an dòchas gun còrd e ribh.

Cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org ma tha sibh trang sa chidsin.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh uile.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri

Salsa Sùbh-Làir agus Sliseagan Caineal

Madainn mhath a h-uile duine,

Seo reasabaidh ùr agus fallain airson an aimsir grianach a tha gu bhith againn.

Cuimhnich dealbhan a chur thugam aig mairibheag@cnag.org ma tha sibh trang sa chidsin.

Tha mi an dòchas gum bi deagh dheireadh-sheachdain agaibh uile.

Tìoraidh an-dràsta,

Màiri

 

 

Ceilidh is Craic #5

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith ag èisteachd ri na ‘Ukecèilidhs’.  Tha iarratas mòr orra aig ceilidhean air feadh Dùn Èideann.  Tha na tidsearan seo air a bhith ag obrachadh cruaidh air clàradh an t-òran cumanta ‘Cearcall a’ Chuain’. Seo iad: a’ Bh-uas Fee, a’ Bh-uas Watson, a’ Bh-uas Croall, a’ Bh-uas Bloomer is a’ Bh-as Grigor.

This week we have our lovely ‘Ukecèilidh’ troop singing one of Runrig’s finest Gaelic songs ‘Cearcall a’ Chuain’.  The group are in high demand to play at ceilidhs in Edinburgh. Here they are Ms Fee, Mrs Watson, Mrs Croall, Ms Bloomer and Mrs Grigor.  Enjoy!

Lewis Quiche

Madainn mhath a h-uile duine,

Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Bha mi airson beagan còcaireachd a dhèanamh an turas seo ‘s mar sin rinn mi Lewis Quiche.

Bhiodh e sgoinneil dealbhan den quiche agaibh fhaicinn! Faodaidh sibh post-d a chur gu mairibheag@cnag.org ma tha sibh airson sin a’ dhèanamh.

Tioraidh an-dràsta,

Màiri

Ceilidh is Craic #4

Tha sinn a’ leantainn oirnn le ar ceilidh is seo agaibh a’ Bh-uas Seddon.  Tha sinn uile eòlach oirre.  ‘ S i an tidsear seinn againn airson na sgoil-àraich, c1 is c2.  An robh fios agaibh gu bheil i a’ cluich na clàrsaich agus na fìdhle cuideachd?

Seo i a’ seinn is a’ cluich na clàrsaich.

We continue our ceilidh and here is Ms Seddon. We all know her as our talented singing teacher for the nursery, P1 and P2 classes. Did you know she plays the harp and fiddle too? Here she is with the song Dòmhnall Dubh nan Gobhar.

Ceilidh is Craic #3

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas NicAoidh – aon de na luchd-taic prìseil againn.  An robh fios agaibh gun ‘s urrainn dhith cluich a’ phìob, giotàr, fìdeag is am bogsa?  Tha sinn a’ smaoineachadh gun urrainn dhi seinn cuideachd ach cha chuala sinn fhathast i!  Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.

 

This week it’s Ms MacKay one of our very precious PSAs turn to push those musical buttons.  Did you know that she can play the pipes, whistle, guitar and the button box.  We are sure she can sing too but she won’t let on!  Watch her here giving us her rendition of Càite am bi na maraichean, Càil thu cadal, Sabhal ‘ic Ùisdean, Cairt mo sheanair.

Ceilidh is Craic #2

Tha beairteas de thàlant ciùil am measg an luchd-obrach againn aig Taobh na Pàirce is gach seachdain cuiridh sinn suas bhidio  a’ sealltainn cho tàlantach ‘s a tha iad.

An t-seachdain seo  air an àrd-ùrlar ‘s i a’ Bh-uas Wight – aon de na Iar-cheannardan againn.  An robh fios agaibh gu bheil i à Canada? Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh.  Chòrd e ruinne!

We have a wealth of musical talent among the staff at Taobh na Pàirce and each week we will post a wee video of them showing off their musical skills.

This week it’s the lovely Mrs Wight one of our DHTs who is dazzling us with her fancyfoot .  Did you know she is Canadian and before coming a teacher she was a professional step dancer.  Watch her here giving us some canadian steps!

Sgoiltean Dùinte | School Closures

Fàilte | Welcome

Seo far am bi tisdearan a’ cur stuthan ionnsachaidh gach clas – thig gu blog gach clas airson seo fhaicinn.  Tha sinn fada nur comainn airson gach deagh dhùrachd agus taic anns na làithean doirbh a tha seo.
The school website is where class teachers will post learning opportunities for their classes – please look at your child’s class blog page from Tuesday 24.3.20.   We are very grateful for your kind wishes and support during this difficult time.

Contact to class teachers during school closure is through admin@taobhnapairce.edin.sch.uk – we will endeavour to respond as quickly as we can.

 Cùmaibh sàbhailte agus gu fallain | Keep safe and well.

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Cheannardais na Sgoile  | School Leadership Team

Clas Uaine

Hàlo a h-Yule Duine,

Tha an clas air a bhith ag ionnsachadh mu phàtranan domino agus pàtranan dot. Chleachd sinn na dìsnean mòra gus geama a chluich ann an spòrs gus ar ionnsachadh a chuideachadhAn t-seachdain seo bidh an clas ag ionnsachadh mun Fhoghar agus na h-atharrachaidhean a tha a ‘ tachairtBidh sinn a ‘ dèanamh barrachd obrach air pàtranan cunntaidh agus domino a ‘ cleachdadh stuthan a tha ri lorg as t-fhoghar

Tha an clas cuideachd air a bhith ag ionnsachadh mu bhith a ‘ cunntadh agus a ‘ cur àireamhan ann an òrdugh sinn geama a tha ceangailte an seo airson ar ionnsachadh a thoirt air adharthttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

The class have been learning about domino patterns and dot patternsWe have been using a large dice duringP.E to help with the learningThis week the class will be learning about Autumn and the changes that occurWe will be doing more work on counting and domino patterns using material that can be found during Autumn

The class have also been learning about counting and sequencing numeralsWe will dogame that is linked here to help the learninghttps://www.topmarks.co.uk/ordering-and-sequencing/caterpillar-ordering

Matamataig agus geamannan | Maths and games

Mar phàirt den phrògram Matamataig SEAL againn, tha sinn ag obair air aithneachadh gu luath pàtrain dot gun a bhith gan cunntadh. Bidh sinn a’ coimhead air pàtranan domino, pàtrain paidhrichean agus dotagan ann an arrays no pàtrain air thuaiream. Deagh dhòigh air taic a thoirt don ionnsachadh seo gus geamannan bùird a chluich! Carson nach fheuch thu aig an taigh?

As part of our Maths programme SEAL, we are working on quickly recognising dot patterns without having to count them.  We look at domino patterns, pairs patterns and dots in random arrays or patterns.  A great way to support this learning to to play board games!   Why not have a go at home?

Seo ceangal le faidhlichean fuaim airson na h-àireamhan Gàidhlig.

Aireamhan | Numbers

Here is a link with sound files for the Gaelic numbers.

Gabh spòrs!  Have fun!

25.9.20

Halò!

Deireadh seachdain trang eile!

An t-seachdain seo thòisich sinn topaic ùr: Ar Coimhearsnachd – Lìte. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn na bha sin eòlach air mar tha, na bha sinn airson ionnsachadh agus mar a dh’ ionnsaicheas sinn e.

Air Dimàirt chaidh sinn air cuairt gu Uisge Lìte agus dhan Chladach. Bha tòrr spòrs againn. Chunnaic sinn tunnagan, radain, acair mòr agus eala. Seo sinn:

Nuair a thill sinn rinn sinn sgeidse peansail de shealladh bhon chladach:

Maths:

Tron t-seachdain dh’ obraich sinn air cuir-ris le bhith cleachdadh diofar stratagaidhean. Cuideachd rinn sinn barrachd obair air stiuiridhean nuair a chaidh sinn a-muigh dhan raon-cluiche. Chluich sinn geama stiuiridhean agus chruthaich sinn maze. Seall:

   

Litearrachd:

Sgrìobh sinn leabhar-latha mu ar coiseachd air Dimàirt ag innse na chunnaic sinn agus na bha sinn a ’smaoineachadh / a’ faireachdainn.

Tiorraidh an-dràst’!

C6 Short Week

We have had a quick week in school with the Monday holiday!

In maths we have been working on decimals and then we also started learning about co-ordinates and how to read and plot co-ordinates in all four quadrants (using negative numbers). We practised using co-ordinates to create pictures and then wrote our own co-ordinates for our friends to make pictures. We also tried using translation when we moved an object to another place on the grid.

 

We did some problem solving tasks this week. Some people tried answering addition and subtraction with decimals to crack a code and some people tried this coded hundred square. We had to work out the code and then fit the puzzle together to create a hundred square.  

Today, we enjoyed our skills for life, work and creativity lesson. We have different groups doing lots of different projects including coding and woodwork.

In our democracy topic we worked in teams to create new laws that we would like to see passed!

Have a great weekend!

C7S Seachdain 22.09.20

Gaisgeach na Gàidhlig

  Meal do Naidheachd Brodie

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ar faclan cumanta airson na seachdaine.  Gheibh sibh ar faclan cumanta air a’ bhlog.

Bha sinn a’ coimhead air puigneachadh agus chunnaic sinn gu bheil puingeachadh gu math cudromach. 

Matamataig

Bha sinn a’ coimhead air roinneadh fada agus roinneadh le puingean.  Bha sinn ag obrachadh air clàran-àma treanaichean is bha sinn ag obrachadh a-mach uair.

Cuspair

Bha sinn a’cruthachadh PPT mu dheidhinn Alba airson ar caraidean ann an Alba Nuadh.

Ceòl

Bha sinn ag obrachadh air drama, dannsa agus ceòl.  Chleachd sinn ar gairdeanan airson gluasad mun cuairt.  Bha trì òrain ann agus thagh sinn an òran bha sinn ag iarraidh duasgadh gu. 

Litir bho C4G

A charaid chòir,

Ann an spòrs, tha sinn ag obair air diofar eacarsaidhean airson cumail fallain a dhèanamh. Mar eisimleir, sit ups, burpees agus push ups.

CLICK HERE

Bha sinn ag ionnsachadh mar a tha sinn a’ cleachdadh loidhne àireimh falamh airson cur-ris. ‘S e rudeigin ùr a bh’ ann dhuinn.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a’ chuairt-uisge. An robh fios agad gun robh na dìneasaran a’ cleachadh an aon uisge ‘s a tha sinne?

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn eachdraidh na Gàidhlig agus mar a bha e a’ bàsachadh ach tha sinne a’ cuideachadh na àireamhan a’ dol suas. Tha sinn a’ feuchainn ri Gàidhlig a bhruidhinn fad na h-ùine ann an C4.

Mu dheireadh, sgrìobh sinn litir gu Riaghaltas Brasil mu dheidhinn a’ choille-uisge. Feumaidh sinn e a’ shàbhlachadh!

 

Deagh dhùrachdan,

bho Clas 4G.

An Tuineap Mòr

An t-seachdain seo bha sinn a’ leughadh an sgeulachd ‘An Tuineap Mòr’. Aig bòrd ealain rinn feadhainn againn dealbhan snog a’ cleachdadh stuth eadar-dhealaichte.

 

This week we have been reading An Tuineap Mhòr and we made lovely turnip pictures in art using different media.

Here are some words we have been learning in the story:

Tuineap   – turnip
slaod   – pull
bodach – old man
bean  – wife
càt  – cat
cù    – dog
mòr – big
beag  – small
luchag/luch   – mouse
cuidich mi  – help me
cuidichidh   – (yes I will) help

Go to https://learngaelic.net/dictionary/index.jsp for the Gaelic pronounciation of the above

 

 

C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20

Tha sinn air a bhith trang an t-seachdain-seo | We’ve been busy this week.

Tha sinn ag obair air aithneachadh pàtrain domino. Chluich sinn an geama dominothan. Carson nach dèan sibh sin aig an taigh? Cleachd pìosan pàipear mur nach eil dominothan agaibh.

We are working on recognising domino patterns. We played dominoes. Why not do that at home? Use pieces of paper if you don’t have dominoes.

Continue reading “C1 Gorm s.t. 14.9.20 | w.b. 14.9.20”