Tìoraidh agus tapadh leibh Clas 3F

Mar pàirt den phròiseact againn mu dheidhinn Lìte, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn bancaichean bìdh. An-diugh, thàinig sinn a-steach le tòrr biadh airson am banca bìdh.

Abair clas laghadh!

Cuideachd, tapadh leibh airson an leabhar sònraichte a fhuair mi. Bidh mi gar ionndrainn tòrr Clas 3F!

Bho Bh.U. Grant

Clas 3F a’ dol air trampolines MÒR!

Air Dimairt, chaidh Clas 3F air turas sònraichte gu Oilthigh Dun Èideann airson seisean trampolining.

Bha tòrr spòrs againn agus bha sinn uile ag ionnsachadh rudan ùr.

Tapadh leat Edinburgh University Trampoline Club airson an cothrom sònraichte seo!

“Nì siud a chuis”, thuirt na creidheanan!

Ann an sgrìobhadh, bha Clas 3F a dh’ionnsachadh mu dheidhinn a bhith a’ sgrìobhadh litir.

Chlead sinn an leabhar “Ni siud a chùis” thuirt na creidheanan airson ar cuideachadh.

‘S an leabhar, dh’ fhalbh gach air sgàth ‘s nach robh iad toilichte- na creidheans bochd! Sgrìobh sinne litrichean gu na creidheans a’ faighneachd an urrainn dhaibh a’ tighinn air ais.

Cuideachd, rinn sinn collages agus buileagan-comhraidh mu dheidhinn gach creidheann.

Thig air ais creidheans!

Slàinnte ‘s sunnd le Mojo

Ann an Clas 3F, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn ar beachd-inntinn.

Bha sinn a’ leantainn an sgeulachd aig Mojo, agus mar a dh’ ionnsaich e mu dheidhinn a h-eanchainn.

Dh’ionnsaich Mojo agus C3F gu bheil mearachdan ceart gu leòr ma tha thu ag ionnsachadh!

Bidh ar n-eanchainn a fàs nuair a tha sinn a’ feuchainn rudan cruaidh. Cuideachd, tha sinn uile math air cuid rudan agus fhathast ag obair air rudan eile.

Chan e nach urrainn dhuinn seo a dhèanamh, ‘s e…

Chan urrainn dhomh seo a dhèanamh FHATHAST!

 

Teirm a h-aon de Chlas a 5 seachad!

Teirm a h-aon de Chlas 5 seachad, cò a chreideadh!  Seo grunn de rudan a tha C5 air a bhith ag ionnsachadh.

Dh’ionnsaich sinn ma dheidhinn luach a-rèir àite ann am matamataig.  Rinn sinn 996, dh’ionnsaich sinn ma tha aon deich a bharrachd gun cur sinn e ann an colbh na ceudan ach leis gu bheil 9 ann  thèid e gu mìle.  Cuideachd, dh’ionnsaich gum bi neoni a’ cumail àite!

Ann an Slàinte is Sunnd dh’ionnsaich sinn ma dheidhinn ‘Cùmaibh Ceangailte’.  Bhruidhinn sinn mu chàirdeas is bha sinn ag ionnsachadh nach eil e còir a bhith a’ gàireachdainn air ar caraidean nuair nach eil iadsan a’ gàireachdainn cuideachd, mar sin cha bhi sinn a’ magadh air ar caraidean.  Chan seas càirdeas air aon choisContinue reading “Teirm a h-aon de Chlas a 5 seachad!”

Fàilte gu Clas 3/2!

Halo a h-uile duine agus fàilte gu blog Clas 3/2!

Tha mi duilich nach do sgrìobh sinn Blog fhathast am bliadhna ach tha mi a’ gealltainn dhuibh gum bi fear ann gach seachdain bho seo a-mach! Tha an Clar-àma (timetable) airson a’ chlas agus an Powerpoint bho oidhche Coinnich An Tidsear (Meet the Teacher) ceangailte gu h-ìosal.

 

Tha sinn air a bhith trang ann an Clas 3/2 – ag ionnsachadh mu dheidhinn cumaidhean agus gan cur ri chèile airson dealbhan agus pàtrain a chruthachadh.

 

   

 

Rinn Clas 3 geamannan buird cuideachd airson sùil a thoirt air ais air Faclan Cumanta 1 agus bha tòrr spòrs againn gan cluich.

 

   

Clas 32 Meet the teacher

Timetable C32

Tìoraidh,

Miss Bloomer & Clas 3/2

C7 WB 30.09.19

In Sports this week we really enjoyed doing a hockey tournament. We have been learning about zones and staying in position which has made it a lot easier to pass and work well as a team.

This week, we started a new way of organising our learning. We had the opportunity to do independent learning, then we worked in a small group with Ms Hoy, Ms Brown , Ms Charnley, Mr Vitry or Mr Charity. For independent learning we had a lot of choices and we did activities like modelling using spaghetti and blu tac or junk, making board games, editing texts, kaboom (maths game) making a maths jigsaw and playing a marbles game to learn times tables. It was fun being independent and getting to choose our activities.

Today, we got started with our skills for life, work and creativity. We had groups doing role play, knitting, running club (time trials), drama and art. We decorated big jotters to show our personalities and interests. We are going to use the jotters for proof of learning. Today, after our activities, we marked what we had learned and thought about our goals.

 

Luchd-tadhail a’ Tighinn a Chèilidh air Clas 1.

Bha seachdain gu math inntinneach aig a’ chlas ann an t-seachdain seo. Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dhotairean, banaltraman agus dè a bhios a’ tachart ann an ospadal.

Bha sinn gu math fortanach gun tàinig dithis de ar pàrantan a thadhal oirnn agus iadsan ag obair mar dhotairean meidigeach. Bhruidhinn iad mu dheidhinn an obair aca agus thug iad a-steach diofar innealan a tha air an cleachdadh aig  dhotairean agus banaltraman.

Bha tòrr spòrs agus tòrr ionnsachaidh again!

Poilis

Thàinig dithis phoilis, PC Caimbeul is PC Dòmhnallach a’ cèilidh air Clas 1 Gorm an t-seachdainn sa chaidh is abair gun robh e a’ còrdadh rinn.  Dh’inns iad dhuinn mun obair aca is dh’ionnsaich sinn gum bi iad a’ cuideachadh dhaoine gu tric an àite dìreach a bhith glacadh mheirlich!  Leig iad leinn coimhead air na stuthan aca is leig iad leinn an èideadh a chur oirnn.  Abair deagh mhadainn.  Fiù nach robh Gàidhlig aig PC Dhòmhnallach!

TnaP Stir fry!

A bheil thu ag iarraidh TnaP stir-fry?  Last Monday the gardening group harvested vegetables from the garden; spring onions, kale, runner beans, brassica, cabbage, corn on the cob and calendula petals then whizzed up a tasty stir fry with a garnish of borage flowers.  Blasta blasta!