Bloighean san t-saoghal timcheall oirnn

Dh’ionnsaich C3T mu dheidhinn bloighean, le sin dh’ionnsaich sinn briathrachas ùr, mar eisimpleir, slàn, leth, cairteal agus treasamh.

Choimhead sinn air ‘Powerpoint’ airson ar n-ionnsachadh a thoirt air adhart agus rinn sinn postairean airson seo a shealltainn.

Chaidh sinn a-mach dhan raon-chluiche airson bloighean aithneachadh san t- saoghal timcheall oirnn.