Buadhairean Sonraichte

Chleachd sinn buadhairean airson dealbh-chunntas a chur air caractaran a tha ann an sgeulachd Ceitidh Mòrag.

Bha sinn a’ smaoineachadh air coltas agus nàdar an caractar. Rinn sinn sanas airson actaran a lorg airson dealbh-chluich Ceitidh Mòrag.

Bha sinn ag obair ann am paidhirichean agus chleachd sinn na diofar sgilean a th’againn, mar eisimpleir, èisteachd ’s còmhradh, sgrìobhadh agus dealbhadh.