Seachdain thrang Clas 3T

Chleachd sinn loidhne àireamhachd airson na diofar bhloighean a bhriseadh sìos, mar eisimpleir, còigeamhan, siathamhan, seachdamhan, ochdamhan, naoieamhan agus deicheamhan. Bha sinn cuideachd a’ dol thairis air uireadan de dhà agus thrì.

Bha dithis anns a’ chlas, a tha sònraichte math air ealan, ag obair air postair gus coimhearsnachd na sgoile a shealltainn.

Chruthaich sinn pìos sgriobhaidh le bhith cleachdadh goireasan sònraichte anns a’ chlas mar faclan cumanta, faclair agus dealbh eilein a rinn sinn fhìn. Dh’aithnich sinn na buadhairean a chleachd sinn anns an sgrìobhadh againn cuideachd.