Sgeulachdan Clas 1 Uaine

S e Seoc agus na Robairean an sgeulachd a tha Clas 1 ag ionnsachadh an t-seachdainn-sa. 

‘S ann mu ghille beag a tha e, tha e fhèin is a charaidean a’ deanamh a chuis air robairean!

Abair ploidh a bh’ aca.