3T

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a chleachdas sinn litrichean magnaiteach airson seantansan a dhèanamh.

Bha feadhainn againn a’ cur tòrr faclan cumanta còmhla agus gan seòrsachadh ann am buidheannan beaga.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar cheisteachain agus chruinnich sinn fiosrachadh sònraichte.  Chuir sinn am fiosrachadh a fhuair sinn air clàrcolbh agus chleachd sinn slat-tomhais airson taisbeanadh snog a shealltainn.

Bha na Lochlannaich a’ cleachdadh sgiathan. Rinn sinn sgiath ann am buidheannan. Bha hoola hoop againn, dhealbh sinn timcheall air agus chuir sinn pàtran air agus cearcall sa mheadhan.