C7 – Cùrsa-Obrach

Tha C7 air a bhith a’ coimhead air diofar seòrsaichean obair a bhios daoine a’ taghadh nan cùrsa beatha.

Bha sinn air leth fortanach gun d’ thàinig Deidre Brock MP a-steach a chèilidh oirnn an-diugh.  Dh’innis i dhuinn mun obair a bhitheas i a’ deanamh ann an Lunnainn is dè na sgilean a dh’fheumas tu airson a bhith an sàs ann am poileataigs.

Taing Deidre!