Seachdain trang aig 2G- 3.12.18

Ann an àireamhachd, bha sinn ag ionnsachadh ma tha fhios againn air aon sum, tha fhios againn air ceithir! Seall air na taighean a rinn sinn airson shealltainn diofar teaghlaich àireimh.

Ann an litearrachd, chleachd sinn faclair airson a chiad turas agus sgrìobh sinn faclan anns an leabhar mòr fonaigs againn.

Chleachd sinn mapaichean gus an t-sìde innse. Chleachd sinn an iPad airson fiolmadh e. ‘S docha gun fhaigh sinn obair air BBC Alba aon latha!

Rinn sinn torr seinn, a’ dèanamh practis airson an Nativity.

Ann an spòrs, cur sinn crìoch air lùth-chleasachd and bha sinn uile a dol tharis air an vault.

Nach sinne a bha trang!