Clas 6L- Matamataig, Ealain agus Slàinte is Sunnd

An t-seachdain sa bha sinne ag ionnsachadh;

  • mu dheidhinn na cumaidhean 2 sh
  • togalach alainn ann an duthaich fada air falbh

agus

  • ag obair còmhla mar sgioba !

ACH

Dè an togalach a th’ ann? Seo beagan fiosrachaidh.

Chì thu  an togalach seo ann an cearnag àinmeil.  ’S e an t-ainm a bha air an àite seo bho chionn fhada  ‘Cearnag Alainn’.  Nuairsin bha teine ann agus airson ùine mhòr ‘s e an t-ainm a bh’ air  “An Àite Loisgte”.  ‘S e An Cearnag Alainn a tha air a-nis ACH   bidh daoine ag radh “An Cearnag Dearg” . 

Tha an togalach alainn a bha sinne ag ionnsachadh mu dheidhinn, anns a’ chearnag seo.    

Dè an togalach a th’ ann?