3F – Disasta no Blasta

Airson ar pròiseact air biadh a chrìochnachadh, chruthaich sinn am fiolm ghoirid seo airson làrach-lìnn ‘Disasta no Blasta’! Chruthaich sinn piotsathan fallain le glasraich. Abar gun robh e spòrsail!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *