C3N Seachdain a’ toiseachadh 4.03.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn an litir draoidheil ‘i’. Choimhead sinn air na fuaimean ‘di’, ‘pi’, ‘gi’ ‘bi’ ‘si’, ‘fi’ is ‘ti’.

Slàint is Sunnd

Bha sinn a’ cruthachadh notaichean mu na rudan còir a bu chòir dhuinn a bhith a’ deanamh san sgoil. Dh’ionnsaich sinn nach bu chòir dhuinn stad as dèidh aon fàiligeadh. Dhearbh sinn gur e an ceann-uidhe againn a bhith ‘nas coibhneile ri chèile’.

Matamataig

Ann am Matamataig choimhead sinn air uiread 4 agus 3. Choimhead sinn airais air clàr uiread 10. Choimhead sinn airais anns an deotairean again agus chrìochnich sinn obair.

Pròiseact

Ann am pròiseact bha sinn ag ionnsachadh mu dhèidhinn Na Ròmanaich. Chleachd sinn na notaichean a chruthaich sinn an t-seachdain sa chaidh ri bhith a’ freagairt cheistean air Na Ròmanaich.

Spòrs

Rinn sinn hocaidh agus ball-coise ann an spòrs an t-seachdain seo.  Choimhead sinn air ar sgilean co-òrdachadh airson diofar seòrsaichean de spòrs a chluich.

Ealain

Bha sinn a’ cruthachadh dearcan an t-seachdain seo.