Hùb Hab

Chòrd dealbh-cluich le Hùb Hab bho an sgioba aig Fèisean nan Gaidheal gu mòr ri Clas 1 an t-seachdainn ‘sa.  Sheinn iad, dhanns iad is rinn iad tòrr feall-dhà.  ‘S ann mu dheidhinn sàbhailteas air a rathad a bha an dealbh cluich.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *