Ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh

An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an Sealainn Nuadh.  Thainig Amanda, tè de na mamaidhean againn a-steach agus dh’innis i dhuinn mu dheidhinn na diofar eòin a tha rim faicinn anns an Sealainn Nuadh. Chuala sinn mu dheidhinn an kiwi, an fantail agus an tui. Leugh Amanda sgeulachd dhuinn mu dheidhinn an fantail agus an nuair sin dh’ionnsaich i òran-obrach Maori dhuinn.

This week we have been learning about New Zealand.  Amanda, one of our nursery mums very kindly came in to tell us all about her homeland. Amanda told us all about the different birds that are native to New Zealand. We learnt about the kiwi, the tui and the fantail. Amanda then read us a story about the fantail and then taught us a Maori action song.