Iomagainean is Ro-innleachdan – Clas 6T

 

An t-seachdain sa, bhruidhinn sinn mu dheidhinn iomagainean pearsanta agus dhèilig sinn riutha le bhith a smaointinn air ro-innleachdan feumail.

Bha cothrom againn ìre pàrnalaich a sgrìobhadh airson measgachadh de suidheachadhan gus am faiceadh gach sgoilear nar clas gun robh a h-uile duine a’ fàs rud beag iomagaineach air diofar àmanan.

Mar sin, dh’ ionnsaich sinn mu dheidhinn ro-innleachdan eadar-dhealaichte bho chèile agus chruthaich sinn postairean soilleir airson ar teachdaireachd a chonaltradh le càdh.

Nach iad a bha soirbheachail?