Obair-dachaigh – Clas 6T

An-diugh, thug sinn sùil thairis air obair dachaigh a bha sgoilearan air a dhèanamh agus chleachd sinn an cothrom airson ais-mholadh a chruthachadh a bha feumail agus còir.

Bha coig mionaidean socair aig a chlann ri cuairt timcheall an clas a thoirt airson an obair fhaicinn agus an uair sin, chosg sinn coig-deug mionaidean airson trì pìosan ais-mholadh a sgrìobhadh air na pìosan a chòrd ruinn as motha.

Rinn sinn uile a chùis air ais-mholadh a thoirt seachad agus chòrd e ruinn a bhith nan tidsearan airson coig-deug mionaid.  Mar a thuirt aon sgoilear, “wow, ’s urrainn obair dachaigh a bhith spòrsail!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *