Obair-dachaigh – Clas 6T

An-diugh, thug sinn sùil thairis air obair dachaigh a bha na sgoilearan air a dhèanamh agus chleachd sinn an cothrom airson ais-mholadh a chruthachadh a bha feumail agus còir.

Bha coig mionaidean socair aig a’ chlann ri cuairt a ghabhail timcheall air a’ chlas airson an obair fhaicinn agus an uair sin, chaith sinn coig-deug mionaidean airson trì pìosan ais-mholadh a sgrìobhadh air na pìosan a chòrd ruinn as motha.

Rinn sinn uile a’ chùis air ais-mholadh a thoirt seachad agus chòrd e ruinn a bhith nar tidsearan airson coig-deug mionaidean.  Mar a thuirt aon sgoilear, “wow, ’s urrainn do dh’obair dachaigh a bhith spòrsail!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *