Obraichean a tha àr mamaidhean agus dadaidhean a’ dèanamh

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar sheòrsaichean obrach ‘s urrainn dhuinn a dhèanamh nuair a dh’fhàsas sinn suas.

Tha sinn gu math fortanach gu bheil cuid de na pàrantan againn air tighinn  a-steach dhan sgoil àraich airson innse dhuinn mu dheidhinn na h-obraichean aca. Bha e gu math inntinneach agus spòrsail cluinntinn na bha aca ri ràdh.

Obair tidsear ciùil
Ag obair aig Pàlamaid na h-Alba
Obair dotair

 

We have been learning about the different types of jobs that we can do when we are older.

We are very fortunate that some of our parents have come into the sgoil àraich to tell us all about the jobs that they do. It has been very interesting and enjoyable listening to what they have had to say about their different jobs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *