Uighean agus Isean!

Anns an sgoil-àraich an t-seachdain seo bha na sgoilearan ag ionnsachadh mu dhèidhinn cearcaillean beatha.

Fhuair na sgoilearan 10 uighean bhon tuathanas aig toiseachd na seachdain agus chaidh an cuir ann an guireadair.  Bha na sgoilearan a’ cumail sùil oirre agus a‘ faicinn na h-uighean a’ sgànaineadh. Tha 10 isean againn anns an sgoil àraich a-nis agus tha na sgoilearan a’ dol  a choimhead às an dèidh airson seachdain eile agus an uairsin thig iad air ais chun tuathanas.

Fhuair na sgoilearan cothrom na h-isean a chumail agus abair gun do chòrd sinn riutha!

 

 

In sgoil-àraich we have been learning about life cycles. This week we had 10 eggs delivered from the farm. We put the eggs in an incubator and watched as each of the eggs hatch. We now have 10 chicks to look after before they return to the farm next week.

The children all got the opportunity to touch and hold the chicks and they a really enjoyed this.