Clas 2B a’ leum

An t-seachdain seo, chluich sinn geamannan air a’ bhord geal. Leugh sinn faclan cumanta airson dealbhan a lorg.

Dh’ionnsaigh sinn mu dheidhinn airgead. Dh’ionnsaigh sinn mu na diofar bhuinn airgid, chuir sinn iad ann an ordugh agus chuir sinn iad ri cheile airson cur ris a dhèanamh.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn dealan anns a’ chlas, cuspair na seachdain seo. Rinn sinn dealbhan de ar taighean agus chuir sinn dath air na rudan a tha a’ cleachdadh dealan.

Ann an spòrs bha sinn a’ leum!! Smaoinich sinn mu dheidhinn mar a bhios sinn a’ leum airson leum fada a dhèanamh. Dh’fheuch sinn an triple jump a dhèanamh. An uair sin, choimhead sinn air bhidìo de na leumannan aig na geamannan Oilimpigeach. Leum iad gu math fada!!

Tìoraidh an-dràsta,

Clas 2B