Ag Ithe Biadh Fallain

An t-seachdain seo, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn a bhith ag ithe biadh fallain agus carson a tha seo cudrothmach airson ar bodhaig agus as n-eanchainn.

A’ coimhead ri diofar dhealbhan, bhruidhinn sinn mu dheidhinn de seòrsa biadh a tha fallainn agus de seòrsa a tha mì-fhallain. Bha e math faicinn beachdan a’ chlann mu dheidhinn dè am biadh a tha math dhut a bhith ag ithe fad na h-ùine, agus dè a tha nas fhearr a bhith ag ithe dìreach cor uair.

A’ cleachdadh graf, roinn sinn na diofar sheòrsaichean bìdh. Chaidh feadhain an cuir eadar an dà roinn air sgàth gun robh a’ chlas a’ smaoineachadh gum biodh iad seo ceart gu leòr an gabhail meadhanach tric.