Ag ionnsachadh baidhseagalachd

Tha buidheann de sgoilearan na sgoil àraich air a bhith gu math trang air na baidhseagalan aca comhla ris a’ Bh-uas Givan gach seachdain. Tha iad ag ionnsachadh rothaireachd air diofar seorsaichean biadhseagal. An seachdain seo bha e uabhasach fluich a-muigh ‘ s mar sinn rinn iad an leasan aca anns an talla spòrs. Chluich iad  geamannan mar Casan Losgainn, agus Cuan làn Chearban. Abair Spòrs!

 

Some groups of sgoil àraich learners have been very busy cycling with Mrs. Givan each week. They are learning how to cycle, using different types of bicycles. This week it was very week outside so they had their lesson in the gym hall instead. The children enjoyed playing Frog’s Legs and Sea of Sharks on the bikes. It looks like great fun!