Obair Dachaigh aig Clas 6T

Nach toir sibh sùil thairis air dhà no thrì de na h-eisimpleirean de dh’obair dachaigh air leth a rinn Clas 6T an teirm sa.

Leis gun robh sinn ag obair air S.T.E.M agus World of Work, chruthaich a’ mhòr chuid modail àraid agus chuala sinn mu dheidhinn iomadh obair eadar-dhealaichte cuideachd!

Cuideachd, thog sinn bhideo de ar Fèis S.T.E.M. a chuir sinn air dòigh airson Clas 6L is Clas 4D. Seall cho trang ‘s a bha sinn!!

3B73EB91-A692-415D-9871-34A6A8AFBE71

3F – 21.06.19

Litearrachd

Tha sinn air a bhith ag obair cruaidh a’ sgrìobhadh stòiridhean Mgr. Duine, cuiridh sinn crìoch orra an ath sheachdainn. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith gan toirt dhachaigh!

Matamataigs

Ionnsaich sinn mu dhèidhinn bloighean agus chruthaich sinn piotsathan blasta a-mach à pàipear le diofar bloighean de ‘toppings’ airson a’ sealltainn na ionnsaich sinn.

Cùisean Eile

Choinnich sinn ri ar tidsearan airson an ath bhliadhna. Chruthaich sinn iteileagan airson sealltainn beagan mu ar dèidhinn fhèin agus na tha an sgoil a’ ciallachadh dhuinn.

Chaidh sinn air turas dhan Fhèill Aiteachais Rìoghail. Abair gun robh e sgoinneil! Chunnaic sinn gobhairean, eich agus feireadan agus dh’ionnsaich sinn mu dhèidhinn meanbh-bhiastagan. Cuideachd, choinnich sinn ri daoine a dh’innis dhuinn beagan mun obair aca, a bha cuideachd a’ bruidhinn Gàidhlig.

 

C3N – The Royal Highland Show

On Thursday this week, C3 and nurture classes attended The Royal Highland Show and what a lovely outing it was.  Children explored the honeycomb tent where they saw bees and even a Queen Bee!  We found out some interesting facts about goats, chickens, calves and sheep.  We made our own smoothies by peddling a bicycle too.  The sun was shining and we all really enjoyed the day.  Many thanks to our parent helpers who came along and also a big thank you to Mary McFadyen for her help.

C3N – Pròiseact

An teirm seo tha sinn air a bhith trang ag obrachadh air am pròiseact againn – ‘Obraichean’.  Tha sinn cho toilichte gun d’fhuair sinn cothrom bruidhinn ri pàrantan a thàinig a-steach dhan na clasaichean.  Sheall iad dhuinn dè bhitheas iad a’ dèanamh anns an obair làitheil aca is dè na sgilean a dh’fheumas iad.  Taing gu mamaidh Maia is mamaidh Polly, cuideachd gu dadaidh Mateo.

Tòrr a’ dol!

 B’ e a’ chiad rud a rinn sinn an t-seachdain seo, spòrs spòrsail le Mgr Vitry.  Mar an t-seachdain sa chaidh bha sinn a’ dèanamh Quidditch.  An àite snac is bainne chunnaic sinn bhideo Harry Potter mu dheidhinn Quidditch a chòrd ris a h-uile duine gu mìorbhaileach!

Gu h-inntinneach bha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn chiad-chobhair.  Tha na clasaichean air a bhith feumail is inntinneach.  An t-seachdain seo bha sinn ag ionnsachadh dè nì sinn taobh a-muigh na sgoile ma chì sinn cuideigin a tha feumach air cuideachaidh, a-nis faodaidh sinn an cuideachadh oir tha sinn eòlach air ciamar a chùmas sinn sinn fhèin sàbhailte, mar a chuireas sinn fios gu 999 agus cuin is ciamar a chuireas tu cuideigin anns an Recovery Position. Continue reading “Tòrr a’ dol!”

3F – 06.06.19

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn charactaran agus suidheachaidhean agus chruthaich sinn na suidheachaidhean againn fhèin le bhith cruthachadh cairtean-phuist.

Matamataigs

Rinn sinn barrachd practas le roinneadh ‘s a’ leughadh cheistean a th’ ann an faclan.

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ leughadh griod agus mar a tha sinn a’ sgrìobhadh stiùireadhan airson gluasad mun cuairt griod. Le sin, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ cleachdadh BeeBot! As dèidh beagan obair, mhothaich sinn gun urrainn dhuinn stiùireadh a chur a-steach gus am bith na BeeBots uile a’ dèanamh an aon rud agus chruthaich sinn consairt beag. Seo an dannsa a chruthaich sinn le ceòl. Abair spòrs!

Consairt BeeBot:

70911DC7-DD58-40EE-8401-2AA28A34E939

A bharrachd air sin, chuir sinn an eòlas a th’ againn ris an ionnsachadh a rinn sinn ann an cànan agus chruthaich sinn suidheachaidhean ùra airson ar BeeBotan.

Pròiseact

Mu dheireadh, chuir sinn crìoch air ar pròiseact airson duais an Comann Rìoghail Ceilteach – chruthaich sinn dealbh-balla mòr airson na luachan uile a shealltainn.

Cuideachd, bha sinn fortanach gun d’ thàinig mamaidh Maia a-steach a bhruidhinn ruinn mu dheidhinn an obair aice mar sealbhadair taigh-bìdh. Bhruidhinn i mu dheidhinn na sgilean a dh’fheumas i airson a th’ obair agus fhuair sinn cothrom clàr-bìdh ùr a chruthachadh airson clann. Mmm blasta!

Spòrs S.T.E.M. le Clas 6T

MATAMATAIG

Chleachd sinn protractair airson diofar meudan de cheàrnan a chlàradh.  Chuir sinn dà phìos sellotape còmhla air an làr airson ceàrn a chruthachadh agus thomhais sinn meud gach ceàrn.  An uair sin, air pìos pàipear beag, sgrìobh sinn meud an ceàrn agus an dè seòrsa ceàrn a bh’ ann – mar eisimpleir, ceart-cheàrn.

LITEARRACHD

Dh’ionnsaich sinn an diofar eadar ‘their’, ‘there’ is ‘they’re’.  Cuideachd, rinn sinn an aon rud airson ‘where’, ‘were’, ‘wear’ is ‘we’re’.  A bharrachd air sin, dh’ionnsaich sinn mar a chleachdas sinn asgair agus mar a tha cuid de dh’fhaclan nas giorra.

SPÒRS

Air Dimàirt, dh’obraich sinn cruaidh a’ glachdadh baton relay san doigh cheart agus sàbhailte airson ar sgioba a chumail luath agus airson a bhith cinnteach nach goirticheadh sinn a chèile.

Air Diardaoin, dh’ionnscaich sinn dhan a’ Bh-uas Nic an t-Sagairt mar a chluicheadh i Quidditch agus an uair sin, chluich sinn gèama mòr.

Air Dihaoine, bha cuid aig cluba ruith far an do rinn iad orienteering. Bha aca ri iantraighean a leantainn gu luath.  B’ e rèis agus co-fharpais puingean a bh’ ann.

CUSPAIR

Air Diciadain, chruthaich sinn dens a-mach à stuth bogsa-cluiche.  Bha aig na dens a bhith mòr gu leòr airson an sgioba gu lèir fhaighinn a-steach, dionach agus làidir gu leòr gus buille bho chuibhle dubh a sheasamh.  Chòrd seo ruin gu mòr oir bha e gu math spòrsail ach, gu mi-fhortanach, dh’fhàs an aimsir gu math fliuch!!

LUACHAN

Chlàr sinn bhideo de dh’òran a sgrìobh sinn mu dheidhinn luachan na sgoile ris an fonn, ‘Shotgun’.  Chruthaich sinn cleasan/danns’ airson gach rann.  Bha seo spòrsail oir bha a h-uile duine a’ gaireachdainn còmhla!

 

Clas 2B a’sealltainn urram do ar sgoil

An t-seachdain seo, rinn sinn stèiseanan ann an spòrs. Bha sinn ag ullachadh airson an Latha Spòrs a th’ againn an ath-sheachdain. Rinn sinn hocaidh, ball-coise agus rèis le poca-ponair air ar cinn.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn luachan na sgoile agus smaoinich sinn mu dheidhinn mar a bhios sinn gan cleachdadh anns a’ chlas. Rinn sinn postair a’ sealltainn Clas 2B – na rudan agus na daoine a th’ ann agus na luachan a th’ ann cuideachd.

Ann an sgrìobhadh, tha sinn gu bhith deiseil le ar sgeulachdan seunta. An t-seachdain seo, chuir sinn ar caractaran, ar suidhaidheachan agus ar trustar ri chèile airson plana an sgeulachd a chruathachadh. Rinn sinn dealbhan a’ sealltainn “beinn na sgeulachd” agus cleachdaidh sinn sin an ath-sheachdain airson ar sgeulachdan a sgrìobhadh.

Tìoraidh an-dràsta,

Clas 2B

Clas 2T- Ealan

Tha sgoilearn C2T air a bhith ag obair gu dìcheallach air pròiseact na h-ealain chruthachail airson farpais an Comann Cheilteach Rìoghail. Seall air na diofar èisg a chruthaich sinn, agus chan eil aon dhuibh coltach! Tha sinn air cleachdadh pàipear gorm airson cùl an dealbh, peant, pinn  agus tòrr stuthan eile de dh’iomadh dath airson luachan ar sgoile a shealltainn.

Is e na luachan a th’ air an riochdachadh an seo: Iomadachad, Urram agus Fèin-urram, Obair Sgioba agus Cruthachalachd.

Glainead Bìdh

An t-seachdain seo, bha an clas ag ionnsachadh mu dheidhinn glainead bìdh agus cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ glannadh ar làmhan agus a bhith a’ cleachdadh uidheaman glan nuair a tha sinn ag ullachadh biadh. Gus meudachadh air na dh’ionnsaich sinn, dh’ullaich a h-uile duine greim-bìdh. Chòrd so ris a’ chlas gu mòr agus dh’ionnsaich iad tòrr bhuaithe.

.