Clas 2T – An-diugh ‘s An-dè

Tha pròiseact an teirm sa air còrdadh ri clas 2T gu mòr! Gus crioch a chur air ar cuspair ‘an-diugh ‘s an-dè’ bha latha sgoile Bhictorianach againn. Chaidh ar seòmar teagasg air ais ann an tìm. Bha bùird na sgoilearan air an cuir ann an sreathan fada. Chaidh na balaich a chuir fa seach a’ chlann nighean agus trannsa a chuir eadar iad.

Chaidh buird dubh agus cailc a thoirt don chlann airson an cuid sgrìobhadh airson an latha. Bha a’ chlann ag aithris clàran uiread gun robh iad aca air an teanga.

Dh’ionnsaich sgoilearan cuideachd mu dheidhinn a’ bhanrìgh Bhictoria! Fiù nach d’thug an tidseaer sùil air innean na sgoilearn gus a bhith cinnteach gun robh iad glan. Bha ad Dunce sa chlas agus chòrd e ris a’ chlann a bhith ga feuchainn orra.

As deidh tòrr obair chruaidh sa chlas, chòrd e ris a’ chlann a bhith cluiche geamaichean Bhictorianach san raonn-chluich.   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *