Turas Sgoile Clas 7

Fàilte gu Clas 7!

Seo a’ chiad phost againn airson na bliadhna agus abair topaig a tha againn! Ar turas sgoile gu Loidse a’ Ghlinne Mhòir.  Bha làithean air leth againn agus tha sinn an dòchas gun do chòrd e ris a’ chloinn.  Bha sinn uile gu math sgìth an-raoir. 

Seo beagan dhealbhan a chaidh an togail airson blasad beag a thoirt dhuibh de na bha sinn ris feadh na seachdain; bidh barrachd againn feasgar Diciadain aig an fheasgar fàilteachaidh – ‘Coinnich ris an tidsear’.  Bidh barrachd fiosrachaidh againn an uairsin cuideachd a thaobh clàr-ama agus mar a tha ar làithean ag obrachadh.

 

A’ Bh. Uas. NicIlleDhuinn, A’ Bh. Uas. Hoy & A’ Bh. Uas.Charnley

Seachdain a’ Tòiseachadh 26.08.19

Cànan

An teirm seo tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn stòraidhean tradaiseanta is dh’ionnsaich sinn an t-seachdain seo an stòiridh ‘Labhraidh Loingseach’. Fhreagair sinn ceistean air an stòiridh cuideachd.  Bha an stòiridh fìor mhath.

Cuspair 

An t-seachdain seo choimhead sinn airais air dè bha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Thagh sinn gun ionnsaicheadh sinn barrachd mu dheidhinn Albais.  Choimhead sinn air faclan mar:

  • Puddock – losgan – toad
  • Sleekit – seolta – sly
  • Wabbit – gun anail – out of breath
  • Nicht – oidhche – night
  • Hame – dhachaigh – home
  • Hert – cridhe – heart
  • Heid – ceann – head

Choimhead sinn air na leabhraichean ‘Oor Wullie’ is chruthaich sinn striop comic againn fhìn.  Chan eil sinn buileach deiseal leotha fhathast.  Chì sibh dealbhan an ath sheachdain.

Taing mhòir gu Rosa, Roddy, Ali is Aoife airson na leabhraichean Oor Wullie!

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingachd an t-seachdain seo is ciamar a bhitheas sinn a’ dearbhadh farsaingeachd.

Ealain

Bha sinn a’ dealbhadh ar caraidean le pensail an t-seachdain seo.

Drama – Fèisean Nan Gàidheal

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ath chuartachadh is truailleachd an t-saoghal.  Chaidh sinn mun cuairt an talla is fhreagair sinn ceistean mu dheidhinn an dealbh-cluich.

 

Airson spòrs

How many seconds are there in one year?

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

 

 

.

 

Cruthan Craicte C6G!

An t-seachdain seo, tha sinn air a bhith a’cruthachadh cruthan cruthachail.  Chleachd sinn teip agus sràbhan.  Bha sinn a’ faireachdainn cruthachail agus pròiseil.  A-nis tha fios againn air taobhan, oirean, puingean agus aodannan air na cruthan. Tha ciùban, ciùbachan agus pioramaidan ann.  Seall air an obair chruaidh againn!

 

Air Diardaoin bha sinn a’ dèanamh dreach de chomic agus bha sinn a’ dèanamh mapa-eanchainn mu dheidhinn Uilleam Againne (Oor Wullie sa Ghàidhlig) agus an ath sheachdain bidh sinn a’ dealbhadh comic dhuinn fhèin.

Cuideachd, air Diardaoin, chaidh sinn a dh’fhaicinn dealbh-chluich mu dheidhinn ath-cuairteachadh.  Bha e gu math èibhinn!

A’ togail buntàta

Chuidich cuid de sgoilearan Clas 1G  togail bhuntàta ann an gàrradh na sgoile.  Fhuair sinn peile làn dhiubh.  An-diugh tha sinn a’ dol gan nighe is gan ithe!

C4 English Phonics

This week C4 will  begin learning English phonics.  This will be in addition to their ongoing Gaelic literacy lessons.  Like most other City of Edinburgh schools, here at Bun-sgoil Taobh na Pàirce, we use the Read Write Inc Phonics programme.

Please find below a link to the parent information regarding this programme.

https://www.ruthmiskin.com/en/find-out-more/parents/

This is for your information only.  Should you have any questions, then please get in touch with Laura Young, the Learning Support teacher, who is supporting the delivery of this programme to all C4 learners.

Fàilte gu am blog aig Clas 3F! :)

Hallo!

An t-seachdain-sa, bha sinne ann an 3F trang ag ionnsachadh tòrr!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn diofar dhaoine à Alba a tha ainmeil ann an spòrs. Mar eisimpleir, Chris Hoy agus Andy Murray. Smaoinich sinn mu dheidhinn na h-adhbharan a tha sinne gu bhith nar Albanaich ainmeil aon latha.

Chruthaich sinn dìneasaran a’ cleachdadh cumaidhean- nach iad a tha eagalach!

An t-seachdain sa chaidh, rinn sinn flùraichean snog a’ sealltainn na riaghaltean againn. Tha sinn math air a bhith gan leantainn!

Mar sin leat an-dràsta!

Clas 3F

 

Seachdain a’ tòiseachadh 19.08.19

Spàinntis

Bha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn diofar chultaran is na diofar dùthchannan a tha a’ bruidhinn Spàinntis.  Seo feadhainn de na h-àitichean – Cuba, Chile, Mexico, Argentina is Costa Rica.

Cànan

Bha Mgr Nethercutt còmhla rinn air Diciadain.  An t-seachdain seo chruthaich sinn liosta de dhiofar sheantansan mu dheidhinn diofar sheòrsaichean de bhiadh.

Spòrs

Ann an spòrs le Mgr Vitry bha sinn a’ cluich hocaidh.  Tha hocaidh a’ còrdadh rinn.

Cuspair

‘S Alba Àlainn an cuspair a th’ againn an-dràsta.  Bhruidhinn sinn mar chlas agus dh’obraich sinn a-mach dè bha sinn ag iarraidh ionnsachadh.  Chruthaich sinn taisbeanadh  agus dh’íonnsaich sinn mu dheidhinn Naomh Anndra an naomh nàiseanta againn is carson tha crann na h-Alba air a sgeadachadh mar :

Rinn sinn na brataich againn fhìn.  Smaoinich sinn air dè tha Alba a’ ciallachadh dhuinne.  Chan eil iad uile deiseil fhathast ach cuiridh sinn dealbhan suas an ath sheachain.

Choimhead sinn air eachdraidh breacan agus chruthaich sinn ar breacain fhèin.  Coimhead air iad seo!

 

Matamataig

Bha sinn ag obrachadh air cuir-ris ann an deichean is ceudan.  Dh’ìonnsaich sinn ciamar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh a-mach gach freagairt gu sgiobalta.   Thòisich sinn ri bhith a’coimhead air alegbra le Dòtair Jones.

Ceòl

Choinnich sinn le an tidsear ùr againn – a’ Bh-uas Fee.  Dh’íonnsaich sinn òrain bho Africa is Jamaica.  Bha sinn a’ dannsa ri beum.  Bha sinn cuideachd a’ dèanamh geamanan ruitheam Kodaly – ta is te-te.

Airson spòrs

Gach seachdain cuiridh sinn fealla-dhà an seo is gach Diluain gheibh sibh a-mach am freagairt.

C: Why do fish live in salt water?

Fuirich gu Diluain airson am freagairt.

: )

 

Alba Àlainn

An t-seachdain seo, bha sinn ag obair air cuspair ùr Alba Àlainn.  Tha sinn an dòchas gum bi e inntinneach air sgàths gun robh e spòrsail aig an toiseach.  Rinn sinn dealabhan is chuir sinn iad air a’ bhalla!

Seo an dealbh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fàilte gu Clas 1 Gorm

Abair gun robh spòrs againn ann an Clas 1 Gorm.

Air a’ chiad seachdainn rinn sinn obair ceangailte ri WOW! Thuirt a’ Chailleach  – Oidhche. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn dathan agus rinn sinn bogha-frois breagha agus cailleachan-oidhche

Chòrd e rinn a bhith a’ fàs eòlach air ar seòmar ùr.