Mo Choimhearsnachd Sgoile

An t-seachtain seo, tha sinn air a bhtih ag ionnsachadh mu dheidhinn na goireasan againn agus ciamar a tha sinn a’ coimhead às deidh goireasan ar sgoile.

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn coimhearsnachd na sgoile agus mar sheallas tu spèis do ghoirsean na sgoile le bhith dhan cumail glan.

Mar phàirt den ionnsachadh seo, thog sinn rud dhan sgudail bhon raon-chluich.

Bhruidhinn sinn cuideachd mu shlàinteachas, bha miotag aig a h-uile duine agus ghlan a h-uile duine an làmhan às a dheidh.

.   

Clas 1 Gorm s.t. 2.9.19

Slàinte agus sunnd

Bha sinn a’ smaoineachadh mu dheidhinn a bhith a’ faireachdainn toilichte (àrd) no brònach (ìosal). Smaoinich sinn air rudan a tha gar dèanamh toilichte agus rudan a tha gar dèanamh brònach.  Chluich sinn le paraisiut agus smaoinich sinn mu dheidhinn ‘àrd’ agus ‘ìosal’.

 

Leughadh

Tha sinn a’ leughadh sgeulachdan traidiseanta an teirm seo. Thòisich sinn air Na Trì Mucan Beaga agus thog sinn taighean le fodar, maidean agus breigichean.

    

 

Dh’ionnsaich sinn na laithean den t-seachdain.

Sgrìobhadh

Bha sinn air bhioran a’ sgrìobhadh anns na diotaran ùra againn.

Pròiseact: Mo Choimhearsnachd

Dh’ionnsaich sinn  mu dheidhinn na daoine anns an sgoil a tha a’ toirt taic dhuinn. Chaidh sinn a chèilidh air a’ Cheannard agus an Dorsair.

   

Clas 1 Gorm s.t. 26.8.19

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn àireamhan  0 1 2 3 4 agus 5!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn là agus oidhche.  Tha sinn èolach air na beathaichean a chì sinn tron latha agus tron oidhche.  Rinn sinn dealbhan oidhche cuideachd!

         

Clas 1 Gorm : WOW Thuirt a’ Chailleach Oidhche s.t. 19.8.19

An t-seachdain seo, chùm sinn oirnn le obair ceangailte ris an sgeulachd. Bhruidhinn sinn air latha agus oidhche agus dè a chì thu tron latha agus oidhche. Rinn sinn obair air na prìomh-dhathan. Rinn sinn deuchainn agus dh’ionnsaich sinn dè thachras nuair a tha iad measgaichte ri chèile.

     

      

Bha sinn a’ cunntadh air adhart bho neoni gu còig agus air ais.  (0 -5)

Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean ar clas agus thagh sinn ‘Bi Còir.’ Chaidh sinn gu ceòl còmhla ri Patsy Seddon airson a’ chiad uair. Dh’ionnsaich sinn òran ùr agus chord e rinn gu mòr.

Seachdain Spòrsail aig Clas 6G

Ann an Gàidhlig agus litearrachd bha sinn a’ cur dath air na faclan cumanta.

Seo dealbhan:

 

Tha clàr-ama ùr againn cuideachd:

 

 

 

 

 

Air Dihaoine bha dà chluicheadair ball-coise bho sgioba nam ban aig Hibs a’ cèilidh air an sgoil!

Bha an t-seachdain seo cho spòrsail!

 

C7’s Week

Numeracy and Maths – BODMAS

This week we have been learning about BODMAS and how it works. We learned that there are rules for the order that we work out a number sentence in if there are more than one operation. For example if there is adding and multiplying in the same number sentence, we need to do the multiplying first.

BODMAS stands for:

Brackets

Operations

Division

Multiplying

Adding

Subtracting

BODMAS gives us the order that we have to answer mixed number sentences in.

Here’s an example:

2 x 2 + 10 x (18 – 4)²

2 x 2 + 10 x 14²

2 x 2 + 10 x 196

4 + 1960 = 1964

 

Pupil Voice

Today, we have been planning ideas for what we can do for our skills for life and creativity lessons on a Friday. Some of our ideas are:

 • Book Club
 • Lego
 • Chess Club
 • Sewing
 • School Newspaper
 • Knitting
 • Drama
 • Running Club
 • Cooking

Seachdain a’ Toiseachadh 02.09.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn an sgeulachd ‘Tìr nan Òg’.  ‘S e àite a th’ ann far a bheil a h-uile duine òg is cha tèid do ghortachadh.  As dèidh 10 bliadhna ann an Tìr nan Òg tha 300 bliadhna air a dhol seachad anns an t-saoghal àbhaisteach againne.

Ann an làmh-sgrìobhaidh an t-seachdain seo choimhead sinn air na faclan cumanta ‘Dimàirt’, ‘dh’fhosgail’, ‘is toil’, ‘a’ coimhead’, ‘a-raoir’, ‘còmhla rium’.

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-èich-uisge is bha sinn ath-sgrìobhadh aon de na sgeulachdan a chuala sinn.  Chruthaich sinn diagraman mu dheidhinn cho cunnartach ‘s a tha èich-uisge.

Matamataig

Choimhead sinn air farsaingeachd is ciamar a bhitheas sinn ag obrachadh a-mach farsaingeachd.  Bidh seo gu math feumail dhuinn ma nuair a bhios sinn ag obrachadh air dùbhlan matamataig.

Image result for area of a rectangle

Cuspair

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn biadh agus deoch Albannach.  Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn uisge-beatha, taigeis, brochan/lìt agus iomadh rud eile.

Chruthaich sinn dealbhan de bhiadh Albannach airson clàr-bìdh.

Ceòl

Bha sinn a’ cluich geamanan ruitheam is dh’ionnsaich sinn an ruitheam ùr ‘ti-ri-ti-ri’

Airsons Spòrs:

What do you find in the middle of a Jelly Fish? 

Gheibh sibh a-mach air Diluain!

Cruinneachadh

Ann an sgoil an-diugh chaidh a h-uile duine ann an Clas 1 dhan thalla airson cruinneachadh. Bhruidhinn sinn mu dheidhinn riaghailtean na sgoile. ‘S iad  sin:

 • Bi Còir
 • Èist gu math agus
 • Bi Sàbhailte

Sheinn sinn òrain cuideachd. Bha e deagh spòrs againn!

 

A’ Buain

Bha sgoilearan na sgoil-àraich gu math trang a’ buian na glasraich a chuir sinn sa ghàrradh as t-earrach.


Thog sinn buntàta, currain agus biatais. Bha sinn an uairsin ag ullachadh na bhuain sinn agus dh’ith sinn e san sgoil-àraich.

Seall air na sgonaichean-bhuntàta bhlàsta a’ rinn sinn – Ium, Ium!

The sgoil araich learners have had wonderful fun learning about where our food comes from this week.

The children have been harvesting the vegetables from the nursery garden. They had great fun digging for vegetables and then preparing them for snack.

We have prepared different vegetable dishes for snack and have really enjoyed tasting the delicious vegetables that we grew ourselves.

The children also had fun using the vegetables in their learning and play by using the vegetables in their art and comparing the weights of different vegetables using a balance.