Leasachadh Clas 7

An-diugh ann an Clas 7 thòisich sinn a bhith ag obair air Sgilean Beatha agus Cruthachaileachd.  Tha sinn uile a’ dèanamh fiughair mhòr ris a seo.  Sheall sinn air a na tha sinn gus ionnsachadh troimhe agus chur sinn ri chèile tòiseach tòiseachaidh ann an ‘leabhar leasachaidh.’ Tha sinn uile a’ faighinn cothrom a bhith a’ dealbhachadh còmhdach pearsanta airson an leabhraichean againn fhìn agus tha gu leòr cruthachaileachd air a bhith dol mar tha.

Tha sinn air an cothrom fhaighinn a bhith a’ dèanamh roghainnean air na tha sinn dol a dh’ionnsachadh agus a bhith a’ dèanamh planaichean!

Diluain, tha sinn gus tòiseachadh air a bhith gabhail uallach airson ar n-obair fhèin agus a bhith ag ionnsachadh ann an dòigean diofraichte airson a bhith stiùireadh ar n-ionnsachadh.

 

Bidh ‘surprise’ no dhà a’ feitheamh air na sgoilearan madainn Diluain! Tha tidsear Clas 7 uile air bhioran!