Poilis

Thàinig dithis phoilis, PC Caimbeul is PC Dòmhnallach a’ cèilidh air Clas 1 Gorm an t-seachdainn sa chaidh is abair gun robh e a’ còrdadh rinn.  Dh’inns iad dhuinn mun obair aca is dh’ionnsaich sinn gum bi iad a’ cuideachadh dhaoine gu tric an àite dìreach a bhith glacadh mheirlich!  Leig iad leinn coimhead air na stuthan aca is leig iad leinn an èideadh a chur oirnn.  Abair deagh mhadainn.  Fiù nach robh Gàidhlig aig PC Dhòmhnallach!