Slàinnte ‘s Sunnd le Mojo

Ann an Clas 3F, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn ar beachd-inntinn.

Bha sinn a’ leantainn an sgeulachd aig Mojo, agus mar a dh’ionnsaich e mu dheidhinn eanchainn.

Dh’ionnsaich Mojo agus C3F gu bheil mearachdan ceart gu leòr ma tha thu ag ionnsachadh!

Bidh ar n-eanchainn a fàs nuair a tha sinn a’ feuchainn air dùbhlan a tha a’ toirt oirnn a bhith ag obair cruaidh. Cuideachd, tha sinn uile math air cuid de rudan agus feumach air tuilleadh eòlas  air rudan eile.

Chan e “Chan urrainn dhuinn seo a dhèanamh.” a bu choir dhuinn a radh, ‘s e…

“Chan urrainn dhomh seo a dhèanamh FHATHAST!”