Sgoil Coille

 

Chòrd Sgoil Coille ri Clas 3S gu mòr! Thog sinn taighean airson daoine beaga agus air ar son fhìn.  Bha tòrr spòrs againn a’ dèanamh cùirsean cnap-starraidh le ròpan. Aig deireadh gach seisean, fhuair sinn deoch teatha agus aran-coirce le mìl. Ium Ium! Mìle taing do Lucy airson Sgoil Choille a stùireadh.

Seachdain a’ Toiseachadh 04.11.19

Cànan

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn ag aithneachadh ainmearan.  An ath sheachdain coimheadaidh sinn air na diofar sheòrsaichean de dh’ainmear a th’ againn.  Bha sinn a’ coimhead air an stòiridh Rama agus Sita a-rithist is dh’atharraich sinn na seantansan gus an do chleachd sinn buadhairean inntinneach nar sgrìobhadh.

Matamataig

An t-seachdain seo bha sinn ag obrachadh air BODMAS -na riaghaltean air òrdugh.  Bha sinn cuideachd ag obrachadh air roinneadh.  Chruthaich sinn postair mòr airson cuimhneachadh air riaghaltean BODMAS.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn na h-ainmean Spàinnteis co-cheangailte ri taigh. Bha sinn a’ cleachdadh na sgilean teicneolas againn le bhith a’ dèanamh geama Spàinnteis air na h-Ipads.

Cuspair

Chruthaich sinn liùghagan drama le stòiridh Rama is Sita is chlàr sinn iad.  Cuiridh sinn na bhidiothan suas an seo a dh’aithghearr!

Airson spòrs 

A farmer had a wooden tractor, with wooden wheels and a wooden engine. And guess what……

Gheibh sibh a-mach Diluain!

 

Ag ionnsachadh na Dathan le Òran bho Patsy

Bha sinn trang còmhla ri Patsy, ar tidsear ciùil  an-diugh a’ seinn òran a bha gar cuideachadh le a bhith ag ionnsachadh na facail Ghàidhlig airson gach dath.

 

We had great fun at our music class today. Patsy, our music teacher was teaching us a song that helped us to learn the Gaelic words for all our colours.

Dearg – Red

Gorm – Blue

Uaine – Green

Buidhe – Yellow

Purpaidh – Purple

Orains – Orange

Pinc – Pink

Donn – Brown

Geal – White

 Dubh – Black

Teicneòlasan anns an sgoil-àraich

Anns an sgoil-àraich tha sinn air tòrr inealean teicneòlas ùr fhaighinn.  Tha sinn a’ cleachdadh na h-innealan ùr seo airson ar cuideachadh le bhith a’ bruidhinn Gàidhlig. Tha BeeBot, na Putain Còmhraidh agus na Bùird Còmhraidh gar cuideachadh le a bhith a’ seinn agus a’ cleachdadh  facail Gàidhlig mar air–ais ,  air adhart, deas agus clì.

Spòrs agus cabadaich le BeeBot

 

We now have lots of new technology-based learning aids at sgoil-àraich that we use to help us learn more Gaelic in a fun and interactive way. We love using the Beebot, the Talking Clipboards and the Talking Buttons to help us learn new songs and practice new vocabulary.

A’ Glanadh ar Fiaclan

Bha ar caraid Gail bho ‘Child Smile’ a’ tadhal air an sgoil-àraich an t-seachdain seo.

Bha Gail agus a caraid Rashford ag innse dhuinn ciamar a bhios sinn a’ glanadh na fiaclan againn. Bha Gail cuideachd a’ coimhead oirnn a’ nighe na fiaclan againn agus bha i  gu math toilichte le cho math ‘s a tha sinn a dèanamh!

Gail agus Rashford

 

 

Our friend Gail from ‘Child Smile’ came to visit us at sgoil-àraich this week.

She brought her friend Rashford with her. They were showing us how to brush our teeth properly. Gail also washed us brushing our teeth as part of our daily nursery routine and she was very pleased with how well we were doing!

Seo sinn uile ag èisteachd ri Gail agus Rashford.

Oidhche Shamhna anns an Sgoil-Àraich

Bha sgoilearan na sgoil-araich a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le Pàrtaidh spòrsail.

 Bha iad a’ ducadh airson ùbhalan, a’ cluich le diofar rudan eagalach feagalach agus a’ cur oirre aodach brèige.

 

 

The sgoil- àraich children celebrated Hallowe’en with a fun filled party. They were dooking for apples, mixing scary potions and playing with yucky slime. They dressed up in fancy dress and had a great time.

 

Diwali

Anns an sgoil-àraich bha sinn a’ comharrachadh fèis Diwali. Bha a’ Bh-uas NicFhionghuin ag innse dhuinn an sgeulachd mu dheidhinn Rama agus Sita.

 

At sgoil-àraich we were celebrating Diwali. We listened very well to Ms MacKinnon telling us the story of Rama and Sita.

A’ falbh dhan Phàirc air na baidhseagalean againn.

Bha tòrr spòrs aig sgoilearan na sgoil-àraich a’ falbh air na baidhseagalean gu  Pàirc Pilrig. 

Bha na sgoilearan a’ cluich anns a’ phàirc beag agus chuich iad le seann charaidean a bh’ anns an sgoil-àraich an-uiridh.

Chunnaic iad coin agus feòragan agus bha iad uile ag obair gu math cruaidh airson cuairt a ghabhail suas an leathad agus air-ais.

 

 

 

The sgoil-araich children enjoyed cycling to Pilrig Park on the pedal bikes and balance bikes and  enjoyed playing in the play park with old friends.

 

They spotted lots of squirrels and dogs on their adventures around the park and worked really hard to complete a circuit up the hill and back on their bikes.

 

Abair Spòrs!

 

Seachdain a’ Toiseachadh 28.10.19

Cànan

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dràma an teirm seo.  Choimhead sinn air an leabhar Fèill na Sgoile.  Chaidh sinn ann am buidhnean is dh’obraich sinn air ar sgilean labhairt is ath chruthaich sinn na caractaran bhon leabhar.

Cuspair

Ann an cuspair bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali.  Choimhead sinn air an sgeulachd Rama agus Sita.  Chruthaich sinn pìosan ealain le cleasan teine airson a bhith a’ comharrrach Fèill Solais.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu bhriathrachas mu dheidhinn Oidhche Shamhna

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn a’ leughadh agus a’ fusgladh ceistean Ghàidhlig.  Choimhead sinn air òrdachadh agus pàtrain.

Teicneòlas

Rinn sinn Stop Motion animation mu dheidhinn sgeulachd Fèill na Sgoile.  Tha sinn a’ ceangal teicneòlas agus cànan còmhla an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

Choimhead sinn air an ionad Cùm Ceangailte.  Dh’ionnsaich sinn barrachd mu dheidhinn a chèile le bhith a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ar cur-seachadan.

Airson Spòrs

Q. Why is Cinderella so bad at football?

Gheibh sibh a-mach air Diluain