C4D- Taighean agus Dachaighean

Tha C4D ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar seòrsaichean toglaichean ann an Dun Èideann agus a’ faighneachd na ceistean:

  • Carson a tha iad feumail?
  • Cò a chleachd a bhith a’ fuireach ann uaireigin?
  • Dè an obair a th’ aig daoine a bhitheas a’ togail taighean?