A’ Glanadh ar Fiaclan

Bha ar caraid Gail bho ‘Child Smile’ a’ tadhal air an sgoil-àraich an t-seachdain seo.

Bha Gail agus a caraid Rashford ag innse dhuinn ciamar a bhios sinn a’ glanadh na fiaclan againn. Bha Gail cuideachd a’ coimhead oirnn a’ nighe na fiaclan againn agus bha i  gu math toilichte le cho math ‘s a tha sinn a dèanamh!

Gail agus Rashford

 

 

Our friend Gail from ‘Child Smile’ came to visit us at sgoil-àraich this week.

She brought her friend Rashford with her. They were showing us how to brush our teeth properly. Gail also washed us brushing our teeth as part of our daily nursery routine and she was very pleased with how well we were doing!

Seo sinn uile ag èisteachd ri Gail agus Rashford.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *