A’ Glanadh ar Fiaclan

Bha ar caraid Gail bho ‘Child Smile’ a’ tadhal air an sgoil-àraich an t-seachdain seo.

Bha Gail agus a caraid Rashford ag innse dhuinn ciamar a bhios sinn a’ glanadh na fiaclan againn. Bha Gail cuideachd a’ coimhead oirnn a’ nighe na fiaclan againn agus bha i  gu math toilichte le cho math ‘s a tha sinn a dèanamh!

Gail agus Rashford

 

 

Our friend Gail from ‘Child Smile’ came to visit us at sgoil-àraich this week.

She brought her friend Rashford with her. They were showing us how to brush our teeth properly. Gail also washed us brushing our teeth as part of our daily nursery routine and she was very pleased with how well we were doing!

Seo sinn uile ag èisteachd ri Gail agus Rashford.

Oidhche Shamhna anns an Sgoil-Àraich

Bha sgoilearan na sgoil-araich a’ comharrachadh Oidhche Shamhna le Pàrtaidh spòrsail.

 Bha iad a’ ducadh airson ùbhalan, a’ cluich le diofar rudan eagalach feagalach agus a’ cur oirre aodach brèige.

 

 

The sgoil- àraich children celebrated Hallowe’en with a fun filled party. They were dooking for apples, mixing scary potions and playing with yucky slime. They dressed up in fancy dress and had a great time.

 

Diwali

Anns an sgoil-àraich bha sinn a’ comharrachadh fèis Diwali. Bha a’ Bh-uas NicFhionghuin ag innse dhuinn an sgeulachd mu dheidhinn Rama agus Sita.

 

At sgoil-àraich we were celebrating Diwali. We listened very well to Ms MacKinnon telling us the story of Rama and Sita.

A’ falbh dhan Phàirc air na baidhseagalean againn.

Bha tòrr spòrs aig sgoilearan na sgoil-àraich a’ falbh air na baidhseagalean gu  Pàirc Pilrig. 

Bha na sgoilearan a’ cluich anns a’ phàirc beag agus chuich iad le seann charaidean a bh’ anns an sgoil-àraich an-uiridh.

Chunnaic iad coin agus feòragan agus bha iad uile ag obair gu math cruaidh airson cuairt a ghabhail suas an leathad agus air-ais.

 

 

 

The sgoil-araich children enjoyed cycling to Pilrig Park on the pedal bikes and balance bikes and  enjoyed playing in the play park with old friends.

 

They spotted lots of squirrels and dogs on their adventures around the park and worked really hard to complete a circuit up the hill and back on their bikes.

 

Abair Spòrs!

 

Seachdain a’ Toiseachadh 28.10.19

Cànan

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn dràma an teirm seo.  Choimhead sinn air an leabhar Fèill na Sgoile.  Chaidh sinn ann am buidhnean is dh’obraich sinn air ar sgilean labhairt is ath chruthaich sinn na caractaran bhon leabhar.

Cuspair

Ann an cuspair bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Diwali.  Choimhead sinn air an sgeulachd Rama agus Sita.  Chruthaich sinn pìosan ealain le cleasan teine airson a bhith a’ comharrrach Fèill Solais.

Spàinnteis

Bha sinn ag ionnsachadh mu bhriathrachas mu dheidhinn Oidhche Shamhna

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhitheas sinn a’ leughadh agus a’ fusgladh ceistean Ghàidhlig.  Choimhead sinn air òrdachadh agus pàtrain.

Teicneòlas

Rinn sinn Stop Motion animation mu dheidhinn sgeulachd Fèill na Sgoile.  Tha sinn a’ ceangal teicneòlas agus cànan còmhla an teirm seo.

Slàint’ is Sunnd

Choimhead sinn air an ionad Cùm Ceangailte.  Dh’ionnsaich sinn barrachd mu dheidhinn a chèile le bhith a’ bruidhinn ri chèile mu dheidhinn ar cur-seachadan.

Airson Spòrs

Q. Why is Cinderella so bad at football?

Gheibh sibh a-mach air Diluain

 

 

 

Biadh

Leis gur e biadh an cuspair againn, tha C5 air a bhith trang ag ionnsachadh cò às a tha ar biadh a’ tighinn agus na bhios bicarbonate of soda a’ dèanamh nuair a bhios sinn a’ fuine.

Diahoine sa chaidh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bòrcadh ‘s chuir sinn sìol lusan abhacàdo gus am bi lusan againn fhèin san Earrach.  Tha sinn an dòchas gum fàs iad is gum faic sinn am bòrc.

An-diugh, bha C5 a’ fuine ‘Bonnaich Anama’ air sgàth ’s gur e Latha nan Naomh Uile a th’ ann.  Chì sibh an taois againn.  Chleachd sinn iomadh sgil, abair gu robh e spòrsail. Seo an reasabaidh: bonnaich anama

C4D- Taighean agus Dachaighean

Tha C4D ag ionnsachadh mu dheidhinn na diofar seòrsaichean toglaichean ann an Dun Èideann agus a’ faighneachd na ceistean:

  • Carson a tha iad feumail?
  • Cò a chleachd a bhith a’ fuireach ann uaireigin?
  • Dè an obair a th’ aig daoine a bhitheas a’ togail taighean?

 

C4D- Fonaics na Beurla

Tha C4D air a bhith ag ionnsachadh foniacs na Beurla còmhla ris a Bhean Uasal Young.

“Tha ionnsachadh fonaics spòrsail or bidh sinn a’ dèanamh cumaidhean airson gach litir agus fuam, agus bidh sinn a’ cluich ‘Tha Sìm ag radh’

C4D – Sgrìobhadh Notaichean agus Prìomh Fhacail

Ann an C4D tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mar a bhitheas sinn a’ sgrìobhadh notaichean fhad ‘s a tha sinn ag èisteachd ri sgeulachd, agus a bhith a’ sgrìobhadh sios na prìomh fhacail. Rinn sgoilearan C4D obair mhath le bhith a togail às am fiosrachaidh cudromach, agus a bhith a’ sgrìobhadh agus ag èisteachd ag an aon àm. ‘S math a rinn sibh C4D!