Là Naobh Anndra

Bha tòrr spòrs againn anns an sgoil-àraich a’ comharrachadh Là Naobh Anndra an t-seachdain seo.  Bha spòrs againn ag èisteachd agus a’ dannsa ri ceòl Albannach agus a’ dèanamh dannsa Albannach còmhla ri chèile. Abair thusa gu robh sinn a’ coimhead spaideal anns na fèileadhean agus bonaidean againn cuideachd!

This week in sgoil-àraich we celebrated St Andrew’s Day. We had great fun listening to and dancing to Scottish music together. We tasted different Scottish food and enjoyed dressing up in traditional Scottish dress. Don’t we look great in our kilts and bonnets?