Obair Dachaidh C5

Chuir sinn ùine seachad Diahoine a’ coimhead air obair dachaigh mhìorbhaileach C5.  Seo cuid de na pìosan as àlainne.  A bharrachd air a seo chunnaic sinn grunn thaisbeanaidhean powerpoint air leth cuideachd!  Abair gun do dh’obraich C5 gu cruaidh orra!