Seachdain a’ Toiseachadh 20.01.20

Cànan

Bha sinn air a bhith ag obrachadh air bàrdachd Acrostic.  Choimhead sinn air na faclan ‘teama, ‘uaim’ is ‘feartan’.

Ann an cànan Beurla bha sinn a’ cruthachadh bàrdachd gluaiseachd mu dheidhinn uisge.

Cuspair

Tha sinn a’coimhead air Deamocrasaidh an teirm seo is bha deasbad againn mu dheidhinn guth-bhòtaidh bhoireannaich is taghaidhean an latha an-diugh.

Matamataig

Tha sinn gu math trang ann am Matamataigs an t-seachdain seo.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn cearnan, uair is àireamhan aicheil.

Just for Fun

Q: What does a cloud wear under his raincoat?