Ceud latha seachad ann an Clas 3/2

 

O chionn tòiseachd na bliadhna tha Clas 3/2 air a bhith a’ cunntadh cia mheud latha a chaidh seachad. B’ e an 29mh den Fhaoilleach 2020 an 100mh latha sa bhliadhna sgoileir seo.

 

 

 

 

 

Rinn sinn tòrr rudan airson an latha a chomharraicheadh agus thagh sinn na bha sinn ag iarraidh a dhèanamh.

 

 

 

 

 

Chiad car sa mhadainn rinn sinn 100 mar àireamh an latha agus smaoinich sinn mu dheidhinn na dòighean eadar-dhealaichte airson 100 a dhèanamh.

 

 

 

An uairsin rinn sinn ceud pìosan de rudan diofraichte, m.e. rinn sinn paper chain le 100 pìosan agus rinn sinn 100 pìosan origami cuideachd.

 

 

 

Aig an taigh, chunnt sinn a-mach 100 rudan agus thug sinn a-steach iad. Aig an sgoil, chunnaic sinn dè thug a h-uile duine a-steach anns an taigh-tasgaidh àireamh againn. Bha e inntinneach fhaicinn mar a tha 100 rudan diofraichte coltach bho rudan beaga mar leantailean gu rudan nas motha mar Haribos.

Chòrd an 100mh latha rinn uile.

Tìoraidh bho,

Clas 3/2

 

 

S.T. Diluain an 17mh latha den Gearran 2020

An t-seachdainn-sa bha sinn uabhasach trang anns an sgoil!Ann am Matamataigs, dh’ ionnsaich sinn uiread a 4. Chleachd sinn na iPads airson geamanan Matamataig a chluiche cuideachd.


Chord spòrs ruinn gu mòr. Bha sinn a’ cluich bàll-coise agus badmantan.

 

Ann an cuspair, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn beathaichean ann an cunnart.

Chi sinn an ath sheachdainn sibh!
Tioraidh,
Clas 3S

Seachdain a’ toiseachadh 17.02.20

Cànan

An t-seachdain seo tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dhèidhinn na diofar dòighean a bhios sinn a cleachdadh am faclan ‘cur’.  Chruthaich sinn seantansan leotha.

Bha sinn a’ lorg fiosrachadh a-mach bhon leabhar ‘Beathaichean na Coille-Uisge.’  Chruthaich sinn bileagan fiosrachaidh is dhíonnsaich sinn dè a th’ann an àrainn is freagrachadh.

Matamataig – Àireamh an latha

An t-seachdain tha sin air a bhith a’ coimhead air na h-àireamhan 550 is 469.

Tha sinn a’ coimhead air pàtrain is abairtean agus co-aontaran ann am Matamataig.

Cuspair/Cànan Beurla

Bha sinn a’ cruthachadh pàipear-naidheachd mu dheidhinn na Suffragettes an t-seachdain seo.

Teicneòlas

Bha sinn a cruthachadh na geamanan againn fhìn air Kahoot, Hotscotch, Scratch.  Chluich sinn feadhainn aca cuideachd.

Airson Spòrs

Q: Why did the teddy bear say no to dessert?

C4D – Gaelic Reading

Pupils in C4D buddied up with pupils in C5. Together they   practised reading their Gaelic books. It was a very exciting experience to get to know their new buddies!

Tha sinn a’ dol a shireadh mathan! C5

Gu fortanach, chuir sgoileran C5 air dòigh dealbh-cluich do mhuinntir sgoil-àraich an t-seachdain seo! Còmhla ris a’ Bh-uas Conroy, tha iad air a bhith a’ deasachadh taisbeanadh bhon leabhar ainmeil Tha Sinn a’ Dol a Shireadh Mathan.  Gu dearbha bha iad air leth air an àrd-ùrlar is chòrd e ris an luchd-èisteachd modhail bho SÀ.

Is math a rinn sibh C5!

C7 Sharing Our Learning

Maths

We have been working on fractions, decimals and percentages. We have been looking at finding equivalent fractions, simplify fractions and using mixed numbers. Some people have been working on adding and subtracting fractions. We have also been doing work on answering and creating word problems. We have been thinking about real life situations where we use decimals, fractions and percentages and creating questions based around that.

Literacy

We have completed some excellent reports in Gaelic this week. They are focused on the effects of smoking. We found information from watching videos and learned a lot of new Gaelic vocabulary to use in our reports.

PE

In PE we have been playing handball. We have been learning a lot about team work and tactics. We have been working on improving our throwing and catching.

Skills for life, work and creativity

Today, we had a display of what we have been working on during our Friday sessions. We had an erupting volcano, an art exhibition, a clay sculpture about climate change, some comics, a manga inspired art work, a healthy eating menu and the runners from running club telling us about how they are working towards representing us at the cross country running festival next month.

Cuspair C5C

Is e ‘Creideamhan an t-Saoghail’ cuspair C5C an teirm seo,  às deidh dhuinn bhòt a dhèanamh, thagh sinn a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn Creideamh nan Sikh agus Iùdhachd.  Seo cuid de na pìosan fiosrachaidh a tha sinn air ionnsachadh.

Creideamh nan Sikh

Gu h-inntinneach, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn Creideamh nan Sikh agus dè a th’ ann an Guru Granth Sahib agus Gurdwara.

Gu neònach, bidh daoine ag ithe ri chèile ann an Gurdwara anns a’ chidsin leis an ainm Langar.

Gu h-iongantach, tha ceithir doras air Gurdwara: doras beòshlainte, doras gràis, doras ionnsachaidh is doras sìth.

Gu h-inntinneach, tha 10 Guru spaideil air a bhith ann cuideachd ‘s e am fear mu dheireadh an Guru Granth Sahib. A bharrachd air a sin, is e leabhar a th’ ann cuideachd!

 

Iùdhachd

Gu brònach, anns an Dàrna Chogadh Mhòir, bha Hitler a’ cur  tòrr Iùdhaich, mar Anne Frank, gu bàs. Bha iad air an toirt gu concentration camps.

Gu fortanach, iomadh bliadhna air ais, bha cumhachd Dhè aig Maois agus rinn e sgarradh air a’ mhuir.

Gu h-inntinneach, anns an Torah, tha a’ chiad còig chaibidealan den Bhìoball ann.

Gu h-inntinneach, cha bhi na h-Iùdhaich a’ sgrìobhadh ainm Dhè sìos air sgath ’s gu bheil e ro phrìseil.  Sgrìobhaidh iad G*d.