Seachdain a’ tòiseachadh 24.02.20

Cànan

Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn am facal iomarra/iolra.  Bha sinn a’ cleachdadh na faclairean airson an iomarra de dhiofar ainmearan a lorg.

Chruthaich sinn artaigil naidheachd le ar obair-dachaigh.

Ann am Beurla bha sinn a’ sgrìobhadh stiùiridhean àd.

Cuspair

Rinn sinn artaigil naidheachd mu dheidhinn Poileasman is a bhean a bha na Suffragette.

Matamataig

Bha sinn ag ionnsachadh mu co-aontaran an t-seachdain seo agus dh’ionnsaich sinn am facal mùiteach – a’ ciallachadh inverse.

Le Dr Jones bha sinn ag ionnsachadh ciamar a bhios sinn a’ cleachdadh protractair agus bha sinn a’ coimhead air cearnan.

Airson Spòrs

Q. Are any Halloween monsters good at math?