Sgoiltean Dùinte | School Closures

Fàilte | Welcome

Seo far am bi tisdearan a’ cur stuthan ionnsachaidh gach clas – thig gu blog gach clas airson seo fhaicinn.  Tha sinn fada nur comainn airson gach deagh dhùrachd agus taic anns na làithean doirbh a tha seo.
The school website is where class teachers will post learning opportunities for their classes – please look at your child’s class blog page from Tuesday 24.3.20.   We are very grateful for your kind wishes and support during this difficult time.

Contact to class teachers during school closure is through admin@taobhnapairce.edin.sch.uk – we will endeavour to respond as quickly as we can.

 Cùmaibh sàbhailte agus gu fallain | Keep safe and well.

Leis gach deagh dhùrachd,
Sgioba Cheannardais na Sgoile  | School Leadership Team