Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan

Fhuair sinn cothrom faicinn dealbh-chluiche sgoinneil a’ rinn clas 5 dhuinn a bha suidhicte air an sguelachd ‘Tha sinn a’dol a Shireadh Mathan’ . Chunnaic sinn iad a cuir air deagh obair leis na sgilean  drama aca agus chòrd e rinn gu mòr.

We were very fortunate to be invited to a drama performance put on by the clas 5 learners. The play was based on a story that we are familiar with ‘Tha sinn a dol a Shireadh Mathan’ / ‘We are going on a Bear Hunt. We saw the clas 5 learners demonstrate fantastic drama skills and really enjoyed the performance.