Dimàirt 24.3.20 | Tuesday 24.3.20

Fàilte chun achiad bhlog ionnsachadh dachaigh againn! An-diugh ‘s e Dimàirt an 24mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Cò ris a tha an t-sìde coltach far a bheil thu fhèin an-diugh? Tha sinn gar n-ionndrainn agus tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Anns a bhlog an-diugh, lorgaidh sibh grid ionnsachaidh airson na seachdain agus obair matamataigs agus litearrachd airson an lathaTha sinn an dòchas gum bi tòrr spòrs agaibh leis an obairTìoraidh an-dràst’,   

Bho thidsearan C3 

Welcome to our first home learning blog! Today is Tuesday 24th March.  What is the weather like where you are today? We miss you all and hope you are well.  In today’s blog, you can find the learning grid for the week and maths and literacy activities for the day.  We hope you have fun with the tasks. Bye for now, 

From the C3 teachers  

C3 Home learning Grid 23.3.20 Daily Activities 24.3.20

Daily Activities 24.3.20

One Reply to “Dimàirt 24.3.20 | Tuesday 24.3.20”

Comments are closed.