[C2C – 2020.26.03] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath, Clas 2C!

‘S e Diardaoin an 26mh latha den Mhàirt a th’ ann agus tha sinn air a bhith ‘san sgoil’ fad 135 làithean. Coimhead air a’ chairt gu h-ìosal. Cia mheud ceud a th’ann? Cia mheud deich? Cia mheud aonad?

Ciamar a tha sibh uile an-diugh? Tha mise beagan goirt – bha mi anns a’ phàirc an-dè a’ ruith leis a’ chloinn agam.  Chunnaic mi teaghlachan eile a-miugh a’ dèanamh eacarsaichean ri chèile cuideachd.  Bha sinn uile a’ cumail fad air falbh à feadhainn eile.  Chrath sinn “Halò” ri teaghlach eile bho Tnp nuair a chunnaic sinn iad.  Dè tha sibhsa a’ dèanamh airson eacarsaich tron t-seachdain?

Le gaol bho

Ms Clark

Deiseil airson obair? Seo e:

Diardaoin 26.3 Litearrachd agus Àireamhachd

23mh den Mhàrt Obair Seachdainiche

 

Good morning, C2C!

It is Thursday, the 26th of March and we have been ‘in school’ for 135 days. Look at our chart below. How many hundreds are there in the hundreds’ place? Tens’? Ones’?

How are you all today? I’m a bit sore – I was in the park yesterday running with my children. I saw other families outside doing exercises together as well. We were all making sure to keep far away from other people.  We waved “Hello” when we saw another family from TnP.  What are you all doing for exercise through the week?

With love from

Ms Clark

Ready for work? Here it is:

Thursday 26.3 Literacy and Numeracy

23rd March Weekly Work

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *