[C3 – 26.3.20] Diardaoin | Thursday

Madainn mhath C3,

Ciamar a tha sibh an-duigh?  ‘S e Diardaoin an 26mh latha den Mhàirt a th’ ann.  Lorgaidh sibh an obair agaibh airson an latha gu h-ìosal. An-diugh is a h-uile Diardaoin aig 10.30m, bidh Linda NicLeòid a’  dèanamh sgeulachdan is òrain Gh àidhlig air seanail  Youtube Comhairle nan Leabhraichean.  Nach gabh sibh sùil air.  https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w

Gur math a thèid leibh!

Bho thidsearan C3

Good morning C3

How are you all today? It’s Thursday the 26th March.  You can find today’s work below. Starting today and each Thursday at 10.30am Linda MacLeod will be posting a story and song to join in with on the Gaelic Books Council YouTube channel. https://www.youtube.com/channel/UCcs3ixKQP3lpMekE7Qsyp5w     Tune in and enjoy!

From the C3 teachers

Daily Activities 26.3.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *