[C5 – 26.03.2020] litearras & matamataig

Madainn mhath a h-uile duine!  Ciamar a tha sibh an-diugh?

Is e Diardaoin a th’ ann an-diugh, tha an t-seachdain a’ ruith seachad co-dhiù.  Bha mise ann am pàirc Philrig an-dè is chunnaic mi teachdaireachdan snog air a dhèanamh de chailc air an làr, cuideachd chunnaic mi caraid bho C5 a bhios a’ dèanamh flips!  Rinn sin toilichte mi!  Tha mi’n dòchas gu bheil sibh uile a’ dèanamh no a’ faicinn rudeigin gach latha a bhios gur dèanamh toilichte agus a’ sgaoileadh toileachais don fheadhainn mun cuairt oirbh. #sgaoilangaol

Seo dhuibh obair litearrais bhuam an-diugh, tha làmh sgrìobhaidh ann leis gur e Diardaoin a th’ ann agus obair sgrìobhaidh cuideachd, èist ris a’ phowerpoint airson an leasain.

Diardaoin 26.3 PLANA LÀITHEIL C5

clar ruith – ionnsachadh bhon taigh – powerpoint

Tha a’ Bh-uas Horne air obair Algebra a dheasachadh dhuibh an-diugh, feuch gun tagh sibh dùbhlan!  A bharrachd air a sin tha obair àireamhachd aice dhuibh ann cuideachd.

Shapes representing numbers

Numeracy grid C5 Thurs 26th

Deagh latha dhuibh uile làn sonais,

a’ Bh-uas Horne & a’ Bh-uas Croall

*****

Hello everybody!  How are you all today?

It’s Thursday today, the days are rolling in.  I was in Pilrig park yesterday where I saw some lovely messages written in chalk and a friend from C5 who is known for doing flips, these things made me happy.  I hope you are doing and noticing things every day that make you and those around you happy too.  (There’s a lovely Gaelic hash tag #sgaoilangaol which means ‘spread the love’).

Today I have some literacy work for you, handwriting because it’s Thursday and that’s what we do plus some writing work.  Listen to the powerpoint for the lesson.

Ms Horne has prepared some algebra work for you today to get your teeth stuck into and some daily numeracy tasks to choose from.

Wishing you all a lovely day full of happiness,

a’ Bh-uas Horne & a’ Bh-uas Croall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *