Clas 7 Diardaoin 26.3.20 | Clas 7 Thursday 26.3.20

Madainn mhath, Clas 7!

Tha sinn air Diardaoin a ruigheachd! ’S e seachdain gu math trang a tha air a bhith ann, ged  a tha e air a bhith gu math diofraichte ri seachdain sam bith eile a tha air a bhith againn.

Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math agus tha sinn gar n-ionndrainn.  Tha na puist-dealain air a bhith a’ còrdadh riunn gu mòr.  Tha sinn an seo aig ceann a’ phuist-d ma tha sibh feumach oirnn.

 Seo dhuibh obair Litearrachd agus obair Àireamhachd an lath’ diugh.  Agus a-màireach, tha sibh a’ faighinn latha dhuibh fhèin airson beagan ‘catch up’ a dhèanamh ’son na seachdain.  Feuchaibh gun cleachd sibh an ùine sin airson na tha sibh feumach air.

 

Good morning, C7!

 We have reached Thursday! It’s been a very busy week, although it’s been busy in a different way to any other week we have experienced before. 

We hope you are all well and we miss you very much.  Remember we are here at the end of the emails if you need us  – we have really enjoyed hearing from you.

Here is the Literacy and Numeracy work for the day.  Tomorrow, you are getting a ‘catch up’ day, to let you see what you need to finish off from the week.  Remember to use this day for whatever you need it for.

Leis gach deagh dhùrachd,

Ms Hoy agus Ms Brown

 

CLAS 7 LITEARRACHD 26mh den Mhairt 2020 PRIMARY 7 LITERACY 26.3.20

FIRSTNEWS_718 

Home Learning Diardaoin Maths 3

CategoriesC7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *