C6 Dihaoine

Dihaoine

Chan eil obair ùr againn an-diugh!  Deireadh seachdain eile is cuimhnichibh nach eil sibh san sgoil air Diluain!  Taing airson a bhith ag obrachadh cho cruaidh an t-seachdain seo.  

Rionnag òr airson Sophie a chruthaich na ceisteachain seo bhon obair cliath ionnsachaidh againn.  Am b’urrainn dhuibh na ceistean fhaighinn ceart?

End to another week of learning and thank you for working very hard this week.  We are enjoying seeing your creative pieces of work flood in.  Remember that Monday is a holiday for pupils – we will look forward to hearing from you on Tuesday.

Gold star for Sophie who created the following quiz from the ‘Something Fun’ section of this week’s grid.  Can you correctly answer her Harry Potter quiz?

https://www.quiz-maker.com/QHPFZNO

 

Co-Fharpais – Competition

Tha sinn a’ faicinn dealbh de Bun-Sgoil Taobh na Pàirce gu h-ìosail.  Am b’urrainn dhuibh dealbh nas fhèarr a chruthachadh? 

Below is a picture of the school building.  Can you create a better picture?  If so send in your creations to the admin account and we will let you  know on Tuesday who has won a virtual ‘Gaisgeach na Gàidhlig’ 

C7 01.05.20

Hi C7,

Tha sinn an dòchas gun robh seachdain mhath agaibh agus deagh dheireadh-sheachdain dhuibh.

Seo na freagairtean airson matamataig na seachdain:

Maths Answers Week Beginning 27th April

Tha bhidio bheag an seo dhuibh agus beagan spòrs airson Dihaoine!

Here’s a little Friday message for you with a new Friday game!

https://youtu.be/OZSsA5ZYLnc

We also have this lovely picture of Taobh na Pàirce if anyone has a printer and fancies a bit of colouring!

 

C7 a’ sealltainn ar n-ionnsachadh

Hi C7,

An seo, tha taghadh de chuid den obair agus na dealbhan a tha thu air a bhith a’ cur thugainn! Mòran taing airson a h-uile rud a tha sibh a’ dèanamh!

Here is a selection from the lovely pictures and work you have been sending us. We have enjoyed seeing your work, thanks for sending it in.

 

 

[C2C – 2020.01.05] Dihaoine | Friday

Woohoo! ‘S e Dihaoine a th’ ann an-diugh agus chan eil obair-sgoile ann. Seo a’ chiad latha den mhìos ùr – An Cèitean. Tha dealbhan bho ar caraidean gu h-ìosal agus tha bhideo ann le Ms. Bloomer bho Clas 3/2. Rinn i quiche glasraich aig an taigh. ‘S dòcha gu bheil sibhse ag iarraidh quiche a dhèanamh aig an deireadh sheachdain seo? Tha a rèiseid aig an ìochdar den phost.

Woohoo! It’s Friday today and there is no schoolwork. This is the first day of the new month – May.  Pictures from our friends are below and there is a video by Ms. Bloomer from Clas 3/2. She made a vegetable quiche at home. Maybe you want to make a quiche this weekend? Her recipe is at the bottom of the post. Continue reading “[C2C – 2020.01.05] Dihaoine | Friday”