[Clas 3/2 – 01.04.20] Diciadain | Wednesday

Madainn mhath! Good morning!

An-diugh ‘s e Diciadain a’ chiad latha den Ghiblean a th’ ann.

Today is Wednesday, the 1st of April.

Tha sinn a-nis air 139 làithean a chur seachad am bliadhna ann an Clas 3/2.

Today is our 139th day in Clas 3/2.

Ciamar a tha sibhse an-diugh? Fhuair mise naidheachd iongantach a-raoir. Seall air a’ bhidio seo airson faighinn a-mach dè bh’ ann. https://www.youtube.com/watch?v=mElvKBNyz4Q

How are you today? I got some very surprising news last night. Look at this video to find out what it was. https://www.youtube.com/watch?v=mElvKBNyz4Q

Anns a’ bhlog an-diugh, lorgaidh sibh obair matamataigs agus litearrachd airson an latha agus leasan airson Freàm Cànain. Tha mi an dòchas gum bi spòrs agaibh leis an obair! Tìoraidh an-dràsta,

Bho, Boris Bloomer

In today’s blog (attached at the bottom of the post), you can find the learning maths and literacy activities for the day as well as a listening and talking lesson.  I hope you will have fun with the tasks! 

From Boris Bloomer.  

C3-2 Daily Activities 01.04.20

Listening and Talking Lesson

3 Replies to “[Clas 3/2 – 01.04.20] Diciadain | Wednesday”

  1. Boris còir,
   Taing airson an taic aig an àm doirbh a tha seo.
   Le gach deagh dhùrachd,
   Boris

 1. Hi Miss Bloomer Tom has been working hard , although struggles to stay focused past 12pm ! Thank you for all your hard work! We MISS you ☹️!!

Comments are closed.