[C3/2 – 03.04.20] Dihaoine | Friday

Feasgar math,

An-diugh ‘s e Dihaoine, an treas latha den Ghiblean a th’ ann agus ‘s e an latha mu dheireadh a th’ againn san teirm seo.

Today is Friday the 3rd of April and it is our last day for this term.

Tha sinn a-nis air 141 làithean a chur seachad am-bliadhna ann an Clas 3/2.

It is our 141st day in Clas 3/2.

Taing mhòr dhuibh uile airson an obair air leth a tha sibh air a bhith a dhèanamh an teirm seo. Tha mi an dòchas gum bi deagh shaor-làithean agaibh uile agus gun còrd iad ribh. Tha mi gur n-ionndrainn.

Bho, a’ Bh-uas Bloomer

Thank you all for your fantastic work throughout this term. I hope that you have a lovely break and that you stay safe and healthy. I miss you all.

From,  Miss Bloomer