C7 22.04.20

Hi C7,

Seo ar n-ionnsachadh airson an lath’ diugh.  Leigibh fios thugainn ma dh’fheumas sibh cuideachadh sam bith.

Here is our learning for the day, let us know if we can help at all!

CLAS 7 LITEARRACHD 22mh den Ghiblein 2020 CLASS 7 LITERACY 22.4.20 Tuigse mun Teacs Al PDF

Tuigse mun Teacs Al

Maths Diciadain 22.04.201

1 Chilli maths Diciadain p.14

North Uist Ferry Timetable

3 chillies maths Diciadain 22.04.20

Also, if you like doing your nails, here’s a little video with some tips for a bit of fun!

Cuideachd, dh’fhaodadh sibh ur sgilean le ‘search engine’ air-loidhne fheuchainn a-mach leis a seo…