Ceilidh is Craic #6 – Còisir Gàidhlig Lodainn

A bheil sibh ag aithneachadh am boireannach os cionn an còisir seo? ‘S i Ms Cotter a b ’àbhaist a bhith na tidsear ciùil againn agus bidh i fhathast a’ tighinn a-steach gus NYCOS a theagasg dhuinn.

Chaidh Còisir Gàidhlig Lodainn a stèidheachadh anns a’ Ghearasdan ann an 1985 agus mar sin bha e iomchaidh gun robh am Mòd air ais anns an aon bhaile sin nuair a bhuannaich iad Sgiath cliùiteach Lovat & Tullibardine, prìomh chupa na còisir, ann an 1999. 

Bhuannaich iad an co-fharpais Puirt-a-beul san Òban ann an 2015 agus a’gabhail an treas agus an ceathramh àite ann am farpaisean Puirt agus L&T sa Ghearasdan ann ann2017.  

Tha am pìos seo bhon choileanadh soirbheachail aca san Òban ann an 2015 .

Brùth air an ceangal gus an cluinntinn:

Do you recognise the lady conducting this choir?  It is of course our former Music teacher Ms Cotter.

Lothian Gaelic Choir was formed in Fort William in 1985 so it was fitting that the Mòd was back in that same town when they first won the coveted Lovat & Tullibardine Shield, the premier choir trophy, in 1999.

The choir has enjoyed significant success in recent years, winning the Puirt-a-beul in Oban in 2015 and taking third and fourth places in the Puirt and L&T competitions in Fort William in 2017.  This piece is from their winning performance in Oban in 2015.

The choir is conducted by Jackie Cotter and Angus Tully.

Madainn mhath Clas 1 Buidhe

Madainn math Clas1 Buidhe! Tha mi an dòchas gu bheil sibh uile a ’dèanamh gu math!
Tha ceist agam dhuibh-
Ciamar a tha sibhse a’ cuideachadh ur teaghlaichean aig an taigh? Ma thogras sibh, faodaidh sibh innse dhomh anns na Learning Journals agaibh:)

Good morning Clas 1 Buidhe! I hope you are all doing well! I have a question for you- how do you help your family at home? If you would like, you can tell me in your Learning Journals 🙂

IMG_0401

C6 27.05.20 Cànan is Matamataig

Teachdaireachd an Latha

Cànan

DICIADAIN Home Learning Literacy 27.05.20

Caibideil 11- Slower Audio

Caibideil 11 -Faster Audio

Caibideil 12 – Slower Audio

Caibideil 12 – Faster Audio

Caibideil 11 – PDF Passage

Caibideil 12 – PDF Passage

Matamataig

DICIADAIN Home Learning NUMERACY 27.05.20

Diciadain | Wednesday 27.5.20

Madainn mhath C3! Tha mi an dòchas gun robh latha math agaibh an-dè agus gun do chòrd ‘Am Burras Faiceallach’ ribh. Tha tòrr obair againn a-rithist an-diugh le barrachd obair air airgead agus sgrìobhadh.

Good morning C3! I hope you had a nice day yesterday and you enjoyed the story ‘Am Burras Faiceallach’. We have lots of work again today, with more work on money and some writing. 

C3 27.5.20

Seo bhidio beag bhuamsa an-diugh. Cùm sùil a-mach airson mo sgilean ball-coise. Tha mi fhathast ag obair air mo sgilean ball-coise!

Here’s a short video from me today. Keep an eye out for my football skills. I’m still working on my football skills!

Tha sinn gar ionndrainn C3! Latha math dhuibh- Miss Grant agus Mrs Watson

We miss you C3! Have a nice day- Miss Grant and Mrs Watson 🙂