Ceilidh is Craic #4

Tha sinn a’ leantainn oirnn le ar ceilidh is seo agaibh a’ Bh-uas Seddon.  Tha sinn uile eòlach oirre.  ‘ S i an tidsear seinn againn airson na sgoil-àraich, c1 is c2.  An robh fios agaibh gu bheil i a’ cluich na clàrsaich agus na fìdhle cuideachd?

Seo i a’ seinn is a’ cluich na clàrsaich.

We continue our ceilidh and here is Ms Seddon. We all know her as our talented singing teacher for the nursery, P1 and P2 classes. Did you know she plays the harp and fiddle too? Here she is with the song Dòmhnall Dubh nan Gobhar.