Hàlo Clas 1

Hàlo clas a h-aon,

Ciamar a tha sibh? Tha mi an dòchas gu bheil sibh gu math. Ma tha thu airson beagan seinn a dhèanamh tha cuid de na h-orain a tha còrdadh ruit an seo.

Ciamar a tha thu: https://www.youtube.com/watch?v=0vBoAvoOd34 (you can use this song to ask for other feelings, sgìth, crosta, bonnach, toilichte, blàth, fuar)

Hello Class 1,

How are you? I hope that you are all well. If you want to do some singing here are some links that you will like.

Ciamar a tha thu: https://www.youtube.com/watch?v=0vBoAvoOd34 (you can use this song to ask for other feelings, sgìth, crosta, bonnach, toilichte, blàth, fuar)

One Reply to “Hàlo Clas 1”

Comments are closed.